Prešovský kraj využil pomoc odborníkov Prešovskej univerzity. Vzájomnou spoluprácou vzniká kvalitný geoportál

PrešovSpravodajstvo

Experti pripravili viaceré interaktívne mapy.

Spolupráca medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Prešovskou univerzitou (PU) sa dnes (22.1.) rozšírila o ďalšiu oblasť, ktorá sa týka regionálnej infraštruktúry priestorových informácií a geografických informačných systémov (GIS). PSK pracuje na budovaní komplexnej databázy kvalitných, aktuálnych a otvorených údajov (Open Data). Projekt bude slúžiť nielen na spoznávanie regiónu, ale aj na efektívnu výmenu údajov medzi inštitúciami či na jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti.

Župa sa pri tvorbe geoportálu rozhodla využiť kvalifikovanú pomoc odborníkov z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU. „Túto spoluprácu považujem za učebnicový príklad napĺňania poslania našej fakulty v oblasti transferu poznatkov do praxe. Uplatňuje sa v nej odborná erudícia našich pracovníkov a využíva sa naša špičková výskumná infraštruktúra. Najviac ma však teší, že sa vytvára priestor pre zapojenie študentov geografie a aplikovanej geoinformatiky, ktorí takto získajú neoceniteľné skúsenosti, a tí najschopnejší aj pracovné uplatnenie,“ uviedol dekan FHPV PU René Matlovič.

Foto
Milan Majerský a Peter Kónya podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci / Marcel Mravec

Experti z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky pripravili interaktívnu mapu bezbariérových prístupov do kultúrnych inštitúcií v Prešovskom kraji, ambulantných pohotovostných služieb či interaktívnu mapu plánu rekonštrukcie ciest v PSK. „Sme prvým krajom na Slovensku, ktorý má ambíciu pomocou Open Source platformy údaje zdieľať, vizualizovať a sprístupňovať online prostredníctvom webových služieb,“ skonštatoval riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga.

Rektor PU Peter Kónya a predseda PSK Milan Majerský spečatili kooperáciu podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci týkajúcej sa Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií. „Prešovský samosprávny kraj vníma dnešný deň ako prelomový okamih, keďže vybudovanie regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) pre náš kraj považujeme za dôležitý krok smerom k širokej verejnosti a k zvýšeniu transparentnosti regionálnej samosprávy,“ uviedol Milan Majerský. „Už dlhšie obdobie intenzívne spolupracujeme s PSK vo viacerých oblastiach, preto sa teším, že naša vzájomná kooperácia sa opäť rozrastá. Bude prospešná jednak pre kraj, ako aj našu univerzitu,“ povedal rektor PU Peter Kónya.

Zmluva zahŕňa spoluprácu vo viacerých oblastiach, napríklad v metodickej pomoci pri vytváraní regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) PSK, v poskytnutí technických a personálnych kapacít pre testovanie a nasadenie Open Source infraštruktúry GIS. Zároveň sa do projektu zapoja aj študenti PU. FHPV pomôže pri tvorbe analytických a strategických dokumentov PSK s presahom na priestorovo orientované dáta. Spolupráca sa týka aj riešení vedecko-výskumných programov a grantov či aplikácie poznatkov v spoločenskej praxi a umožnenie odbornej praxe a výučbových aktivít.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre