Spor mesta Košice s EEI pokračuje. Voči samospráve sa začalo exekučné konanie

KošiceSpravodajstvo

Magistrát podá návrh na zastavenie exekúcie.

V pondelok 1. júla sa začalo exekučné konanie voči mestu Košice, ktoré súvisí so sporom s parkovacou firmou EEI. Magistrát to potvrdil a podá návrh na zastavenie exekúcie. Exekútor okrem výzvy na uhradenie trov mestu Košice zakazuje, aby nakladalo so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Zároveň samospráve prikazuje poskytovať súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy s EEI a jej dodatkov z roku 2012, a to do jej skončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo jej neplatnosť. Exekútor tiež prikazuje mestu, aby sa zdržalo konania, ktoré by spoločnosti EEI zabránilo alebo sťažilo výber parkovného a ohrozilo základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému v zmysle zmluvy.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Magistrát mesta Košice potvrdil, že mu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie na základe exekučného titulu – uznesenia Okresného súdu Košice II o nariadení neodkladného opatrenia. Súd v ňom prikázal mestu Košice poskytovať súčinnosť EEI pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle uvedenej nájomnej zmluvy a jej dodatkov.

„V súlade s exekučným poriadkom podáme návrh na zastavenie exekúcie. Podľa nášho názoru je exekúcia nevykonateľná so zreteľom na platné a účinné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 157 o platenom parkovaní. Ide o rovnakú situáciu ako v januári, keď spoločnosť EEI využila, respektíve skôr zneužila voči mestu Košice rovnaký právny prostriedok. Veríme, že exekučný súd v konečnom dôsledku rozhodne rovnako ako v prvom prípade a exekúciu zastaví,“ uviedol Magistrát mesta Košice s tým, že prokurátor zatiaľ nenapadol VZN a v súvislosti s ním sa nevedie žiadne súdne konanie.

„Mrzí nás, že EEI využíva súdny systém spôsobom, ktorý zneisťuje verejnosť, pričom svojimi krokmi fakticky nerešpektuje platné a účinné VZN,“ skonštatovalo mesto, ktoré vyzvalo vodičov, aby uhrádzali parkovné.

„Vieme o tom, ale momentálne sa k tomu nebudeme vyjadrovať, ani to konkretizovať,“ vyhlásil hovorca spoločnosti EEI Peter Hollý. Firma ešte v máji uviedla, že sa bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov. Zároveň avizovala, že chce odísť z metropoly východu, pretože vedenie mesta nedoceňuje jej parkovací systém.

Mesto Košice 1. januára tohto roka prevzalo parkovací systém na základe prijatého VZN, a to aj napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Mesto tvrdí, že zmluva je neplatná. Obe strany sa v spore obrátili na súd.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre