150 rokov od výstavby železnice medzi Košicami a Sátoraljaújhely

KošiceHistoricKE

K výraznému priemyselnému rozvoju Rakúsko-Uhorska prispelo budovanie siete železníc. Trať z Košíc cez Slanské vrchy a ďalej prechádzajúca Východoslovenskou nížinou až do Čiernej nad Tisou vznikla ako plynulé pokračovanie Košicko-bohumínskej dráhy začiatkom 70. rokov 19. storočia. Spolu s dráhou Michaľany – Łupków sa od nej sľuboval pohodlnejší a rýchlejší prístup do odľahlých oblastí Haliča a tiež pozdvihnutie hospodárskej vyspelosti regiónu.

Foto
Košická vlaková stanica začiatkom 20. storočia  / HistoricKE

Medzníkom pre rozvoj výstavby železníc bolo rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 1867. Pre záležitosti uhorskej dopravy bolo zriadené ministerstvo dopravy a verejných prác. Jeho hlavným cieľom sa stala výstavba dopravných komunikácií, nezávislých na Rakúsku. Na území dnešného Slovenska to znamenalo pomerne rozsiahlu výstavbu železníc prekonávajúcich dosiaľ obchádzané Karpaty. V období rokov 1867 – 1873 sa postavil alebo aspoň podstatne rozostaval celý rad hlavných železníc. Medzi nimi aj pre Košice dôležitá Košicko-bohumínska železnica. Veľmi potrebné bolo aj prepojiť Košice so severovýchodom Uhorska, a tak sa vyvinula snaha železnične prepojiť Košice so Sátoraljaújhely.

So stavbou tejto trati sa začalo v roku 1869 a prvý úsek z Michalian do Sátoraljaújhely (slovensky Nové Mesto pod Šiatrom) bol otvorený 7. januára 1872. Vzhľadom k náročnejšiemu terénu sa stavba úseku z Michalian do Košíc pretiahla a tento úsek bol otvorený 22. októbra 1873. Zo začiatku mala na celej trati šesť zastávok: Košice – Myšľa – Slanec – Kuzmice – Luhyňa a Slanské Nové Mesto. Cesta z Košíc do Sátoraljaújhely trvala približne 4 hodiny. Vlaky oboma smermi chodievali dvakrát denne.

Foto
Prvý časový harmonogram vlaku z Košíc do Sátoraljaujhély (a spätne) bol uverejnený v novinách Kaschauer Zeitung 29. októbra 1873 / HistoricKE

Netrvalo dlho a už v roku 1880 stál vlak priamo v Garbovciach, čo výrazne pomohlo k zlepšeniu prepravy a spojenia s mestom, ale i okolím pre obyvateľov obce, ale i okolitých dedín. Garbovce sú dnes súčasťou obce Bohdanovce. Pôvodne išlo o samostatnú obec, ktorá sa k Bohdanovciam pričlenila v roku 1891.

Foto
Cestovný poriadok platný od októbra 1880, zastávka bola zriadená už aj v Garbovciach / HistoricKE

Zdvojkoľajňovanie trate sa realizovalo postupne, v roku 1953 úsek Michaľany – Kuzmice, v roku 1954 úsek Kuzmice – Ruskov a v roku 1955 úsek Ruskov – Košice. Elektrifikácia trate sa realizovala v dvoch etapách v decembri 1961 na úseku Nižná Myšľa – Čerhov a v januári 1962 na úseku Košice – Nižná Myšľa.

Dnes je železničná trať Košice – Slovenské Nové Mesto (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 190) elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Košice a hraničný prechod Čierna nad Tisou. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi dôležité trate.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre