90. rokov modernej košickej pošty

KošiceHistoricKE

Nedávno sme si pripomenuli 90. výročie otvorenia poštovej prevádzky v priestoroch novopostavenej poštovej budovy, ktorá dodnes slúži pôvodnému účelu a dnes ju poznáme ako budovu hlavnej pošty v Košiciach. História architektonického komplexu poštového úradu a rádiožurnálu (dnes štúdio RTVS v Košiciach – Slovenský rozhlas) sa začala písať v roku 1927. Projekty vypracoval pražský architekt Bohumír Kozák. S výstavbou sa začalo o rok neskôr a stavebné práce trvali do roku 1933. Prevádzka pošty v novej modernej budove začala 23. novembra 1931.

Foto
Poštový palác v 40. rokoch  / HistoricKE

Prvé plány na výstavbu poštového a telegrafného úradu vrátane rádiožurnálu sa objavili v roku 1908. V tom čase sídlil poštový úrad na rovnakej ulici v nevyhovujúcich a nehygienických miestnostiach. V nasledujúcich rokoch boli vypracované viaceré projekty, niektoré počítali s asanáciou pôvodnej budovy a nahradením úplne novou výstavbou, iné plánovali komplex na miesto, kde stál jazdecký areál delostreleckých kasární.

„Zahájenie poštovej premávky v tejto novostavbe (zatiaľ bez telegrafu a telefonu) stane sa historickým a výstižným medzníkom vo vývoji československého poštovníctva v oblasti slovenského východu. Miestnosti opatrené moderným zariadením v ohľade účelnosti a dopravy, budú dopravovať poštovú premávku vo východoslovenskej metropoli do tej miery, až bude možno konštatovať jeho úmerné srovnanie s poštovou premávkou mnohých významných miest zahraničných. Československá poštová správa, prizerajúc k národnohospodárskej skutočnosti, podľa ktorej treba od dávna súdiť, že vonkajšou značkou kultúrnej vyspelosti štátu a národa je stav jeho dopravníctva, neľutovala finačných obetí, aby v centre východoslovenského hospodárskeho života zmienenú vyspelosť opodstatnila.

Slovenský východ,  27. septembra 1931

 

Po vzniku Československa fungoval v Košiciach poštový inšpektorát, ale už v roku 1919 bol zmenený na Riaditeľstvo pôšt a telegrafov s pôsobnosťou pre východné Slovensko a neskôr aj Podkarpatskú Rus. Podliehalo mu vyše 100 poštových úradov. Vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti košického poštového úradu bolo potrebné oživiť predvojnovú snahu o vybudovanie modernej poštovej budovy. Práve parcela niekdajšieho jazdeckého areálu bola mestom darovaná štátu v roku 1923 a 20. mája 1927 na jej mieste bolo udelené stavebné povolenie na výstavbu plánovaného komplexu. Hlavným architektom bol český architekt Bohumír Kozák a táto stavba bola jeho jedinou realizovanou v Košiciach i na území Slovenska.

Foto
Nová budova rádiorozhlasu v Košiciach  / Vesna, 1930

Ako prvá sa do priestorov rozostavaného komplexu sťahovala košická odbočka Radiojournalu, ktorá v nových priestoroch začala vysielať 12. novembra 1930. Po presťahovaní sa rozhlas vysielal v najmodernejších podmienkach.

Foto
Nový stánok košického rozhlasu  / Slovenský východ, 13. november 1930

Stavebné práce na dokončení časti poštového úradu pokračovali ďalej. Prvú časť nového poštového paláca dali do užívania v pondelok 23. novembra 1931 o 7.00 ráno. V dobovej tlači sa spomína, že ide o najkrajšiu a najmodernejšiu poštovú budovu v celej republike.

Poštový úrad Košice - najmodernejší v republike

Budova je dvojposchodová a tvorí stred celého komplexu nového paláca. Vchod do nového poštového úradu Košice 1 je z Rumanovej ulice po vstupnom širokom schodišti a vestibulom. Stredom prízemia je dvorana, ktorú tvorí podlžník o veľkosti 32x20 metrov, preklenutá je betonovými oblúkmi, medzi ktorými zriadená je povala z duplex prismát. Steny dvorany i vestibulu a čiastočne i povaly obložené sú sklenenými tabuľami opaxitovými v barve zelenej, nosné konštrukčné piliere obložené sú v barve čiernej. Podlaha dvorany je prevedená z trojbarevnej mozaikovej dlažby. Vo dvorane umiestené sú prepážky pre poštu listovú a peňažnú, a poštové priehradky. Priehradky sú veľmi vkusne prevedené a sú rozdelené na šesť oddielov, takže sú zvlášť priehradky pre úrady, vojsko, privátne osoby atď. K týmto pripojené sú priamo jednotlivé úradovne reklamačné.

Pošta baliková umiestená je v pravom krídle prízemia. Aj toto oddelenie je veľmi vkusne a prakticky upravené. Prepážky do tohoto oddelenia zrobené boly v dielňach Komenského ústavu a to veľmi dôkladne a vkusne. Prístup ku služobniam, kde sú prijímané balíky, vedie z vestibulu. Výdaj balíkov je sprístupnený so strany priľahlého podjazdu. V ľavom krídle umíestené sú služobne pre príjem telegramov a telefonné hovorne, ktorých je päť. Okrem všetkého je v služobniach nového úradu celý rad moderných praktických vymožeností, ktoré skutočne poslúžia k rýchlemu obslúženiu obecenstva a značne uľahčia prácu poštovému personálu. Za prepážkou pre prijímanie doporučených dopisov vidíme na stole automatickú modernú váhu „Niva", v oddelení pre razítkovanie známok majú teraz nový patent „Roto-ražec". Vítame tiež prepážku „Poste restante", lebo na rýchlom obslúžení cudzincov, ktorí ..Poste restante“ najviac používajú. záleží dobrá povesť našej poštovej správy. Všetky miestnosti sú prispôsobené moderným zdravotným požiadavkám. Vo všetkých etážach sú zyláštne umyvarne pre mužov i ženy, separátne šatne a moderne zariadené klozety. /

Slovenský východ / 1. decembra 1931

Celý areál poštového paláca dali do prevádzky 17. marca 1933. Práve pri tomto komplexe išlo o prvú verejnú stavbu na území Slovenska, ktorá bola zbavená dovtedy zaužívaného historizmu a naplno využila princípy funkcionalistickej architektúry. V medzivojnovom období sa rozšíril tento nový architektonický smer – funkcionalizmus, ktorý sa rýchlo uplatnil aj v architektúre Košíc.

Osud dominanty Poštovej ulice bol zaujímavý aj v ďalších dekádach, čo si priblížime v niektorom z ďalších článkov. Na záver spomeňme, že objekt je súčasťou pamiatkovo chráneného celku mestskej pamiatkovej rezervácie a od roku 1963 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Foto
Interiér budovy pošty na fotografii zo 40. rokov  / Východoslovenské múzeum v Košiciach

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre