90-ročný príbeh košickej magnezitky

KošiceHistoricKE

V Košiciach môžeme v súčasnosti nájsť viacero pozostatkov po fungovaní magnezitovej továrne, popri bývalom priemyselnom areáli na dnešnej Magnezitárskej ulici sú to aj banské objekty na Bankove. V aktuálnom článku si priblížime dejiny tohto priemyselného podniku, svojho času jedného z najväčších zamestnávateľov v meste.

Foto
Úprava rudy a vstupná veža podzemnej bane na Bankove, rok 1971  / Slovenské magnezitové závody 1946 – 1971

V uhorskej časti habsburskej monarchie sa ložiská magnezitu nachádzali len na území dnešného Slovenska, konkrétne ide o 150 kilometrov dlhý pás, ktorý sa tiahne juhovýchodným smerom od Lučenca po Košice. Väčšina ložísk priemyselného významu je v západnom krídle tohto ložiskového pása, vo východnom krídle sa nachádza jediné významné ložisko – Košice.

Ako prvý sa tieto okolnosti rozhodol využiť Frigyes Bródy v roku 1901, kedy uzavrel zmluvu s košickou mestskou radou. Na jej základe získal povolenie otvoriť ložisko na Bankove, pričom sa zaviazal platiť 4 haliere za 100 kg suroviny a 8 halierov za také isté množstvo vypáleného magnezitu. Zmluva zároveň rátala s výstavbou závodu na spracovanie magnezitu, tá napokon odštartovala v roku 1909 s podporou Nemecko-maďarskej magnezitovej účtovníckej spoločnosti. Závod sa staval južne od hate na rieke Hornád, v priestore dnešnej ulice Slovenská.

Prevádzka v závode začala v roku 1911, kedy bola spustená prvá šachtová pec, druhá bola uvedená do pochodu o tri roky neskôr. Závod disponoval aj mlynom na drvenie páleného magnezitu. Surový magnezit z Bankova dovážali cez mesto konské poťahy z nakladacej rampy pod kalváriou, so železničnou stanicou bol zasa závod spojený vlečkou. Jeho produkcia predstavovala 17 – 18-tisíc ton páleného magnezitu ročne a výrobky sa vyvážali do USA a Nemecka.

Foto
Lanovka Bankov Ťahanovce na prepravu suroviny, rok 1971  / Slovenské magnezitové závody 1946 – 1971

Po vypuknutí prvej svetovej vojny musel odborný personál pozostávajúci prevažne z Nemcov narukovať. Počas vojny bolo zariadenie továrne sčasti zničené a sčasti opustené. Avšak o bližšom fungovaní závodu v tomto období sa nezachovali údaje. Po prvej svetovej vojne bola obnovená ťažba i výroba.

Počas prvých rokoch druhej svetovej vojny podnik s určitosťou pokračoval vo svojej prevádzke. Až na jej samotnom konci počas prechodu frontu bol závod vykradnutý a spustošený. Baňa na Bankove doplatila na celomestskú odstávku elektriny. Potom, čo utekajúci vojaci Wehrmachtu zničili strojovňu a centrálu košických elektrární, baňa bola následne zatopená.

Po oslobodení sa okrem rekonštrukcie bane a závodu dôraz kládol aj na opravu infraštruktúry – mostov a tunelov, ktoré boli v Košiciach značne poškodené, no životne dôležité pre plynulé fungovanie magnezitky. Prevádzku v bani sa podarilo obnoviť v máji 1945 a v továrni v decembri toho istého roku. Tiež v roku 1945 bola magnezitka prezidentským dekrétom znárodnená a pričlenená k národnému podniku Slovenské magnezitové závody.

Foto
Dobývanie magnezitovej rudy v povrchovom lome Bankov, rok 1971  / Slovenské magnezitové závody 1946 – 1971

V roku 1947 začala výstavba nového závodu v bezprostrednej blízkosti Košíc v rámci katastrálneho územia obce Ťahanovce, keďže táto lokalita sa nachádzala bližšie k železničnej trati. Výstavba závodu ešte nebola ukončená, keď v ňom v roku 1951 začala skúšobná prevádzka. Novovybudovaný závod napokon disponoval troma šachtovými pecami a vysokým komínom.

Magnezitová ruda sa do závodu privážala z Bankova lanovkou projektovanou v roku 1949. Na Bankove sa magnezit ťažil v troch lokalitách (Medvedza – najväčšie, Bankov, Banisko). Výskyt magnezitu v povrchových vrstvách umožňoval ťažiť povrchovým, lomovým spôsobom. Dôležitým legislatívnym opatrením bol zákon číslo 80/1949, ktorým bol magnezit vyhlásený za nerast a na ktorý sa vzťahujú predpisy baníckeho zákona. Tým sa značne zlepšili pracovné podmienky a postavenie košických baníkov.

Začiatkom 60. rokov sa ukázalo, že pôvodné geologické prognózy boli optimistické a hrozilo vyťaženie magnezitu v lome, čím by vznikli problémy so zásobovaním závodu v Ťahanovciach. Z tohto dôvodu v rokoch 1965 – 1970 prebehla otvárka banského podzemia na Bankove. V tomto období bolo takmer 40 percent vyrobeného materiálu určených na export do rôznych krajín.

Foto
Chátrajúci areál košickej magnezitky / TASR

Už od konca 60. rokov sa začalo poukazovať na ekologické dôsledky fungovania magnezitky, najmä prach, ktorý vznikal pri spracovaní magnezitu a značne znečisťoval ovzdušie v Košiciach. Výsledkom bolo, že sa mesto stalo jedným z najšpinavších v Československu. Neúnosnou sa táto situácia stala po začatí výstavby Sídliska Ťahanovce, priamo oproti závodu na konci 80. rokov 20. storočia. Najmä ekologické dôvody teda viedli k úplnému zatvoreniu bane aj závodu v polovici 90. rokov, košický magnezitový závod bol následne presunutý do obce Bočiar.

V súčasnosti priemyselný areál závodu a rovnako aj baňa na Bankove chátrajú a len veľmi málo pripomínajú bývalé slávne časy magnezitovej továrne. Na Bankove zaznamenávame pokusy o revitalizáciu priestoru, keď tu v roku 2011 boli nainštalované slnečné kolektory. Zdevastované objekty závodu pri Ťahanovciach ležia pri železničnej trati, a preto je to jedna z prvých vecí, na ktoré návštevníci Košíc vidia pri príchode do mesta vlakom.

 

Autor: HistoricKE

 

Zdroje: Archívny výskum HistoricKE. AUGUSTÍN Ján. Slovenské magnezitové závody, n.p. Košice 1946 – 1971. Bratislava : Obzor, 1972. GULYÁS Tibor – FRÁK Gustáv – ILAVSKÝ Rastislav. Magnezitový priemysel Československa: História, socialistická súčasnosť, perspektíva. Košice : Východoslovenské nakladateľstvo, 1986.

 

Komentáre