Andrássyho palác v dejinách košického pohostinstva

KošiceHistoricKE

Budova rodinného paláca Andrássyovcov na Hlavnej ulici bola postavená koncom roka 1898. Dal ju vystavať milovník umenia Dionýz Andrássy. Už od počiatku bola v prízemí plánovaná luxusná kaviareň, ktorá zaberala priestranné miestnosti zo strany Bielej ulice s celkovou rozlohou až 485 metrov štvorcových. Vchod do kaviarne bol umiestnený na nároží budovy. Súčasťou kaviarne bola krytá letná záhrada, ktorou je aj dodnes možné prejsť na Kováčsku ulicu.

Foto
Andrássyho palác na pohľadnici zo začiatku 20. storočia  / HistoricKE

Už v prvých rokoch existencie viedli kaviareň uznávaní reštaurátori, v septembri v roku 1899 ju prevzal Alajos Szálasi, ktorý sa stal neskôr majiteľom aj druhého luxusného hostinca Royal v priestoroch dnešnej Slávie. Kaviareň bola obľúbeným miestom mestskej i vidieckej inteligencie, v jej priestoroch vyhrávali prvotriedne košické hudobné skupiny, hrával sa biliard, ako i študovala miestna i zahraničná denná tlač. Po smrti Dionýza Andrássyho v roku 1913 palác zdedila jeho neter Natália a gróf Juraj Andrássy.

Foto
Správa z dobovej tlače o otvorení grandkaviarne Andrássy v Andrássyho paláci  / Kassavidék 1899
Foto
Szálasi Alajos, majiteľ hostinca Royal a kaviarne Andrássy. V Royali nanovo postavená letná záhrada s prijemným separém, Košice, Hlavná ulica  / Felsőmagyarországi Album, 1908
Foto
Interiér grand kaviarne Andrássy v roku 1911  / HistoricKE

V roku 1920 si priestory kaviarne prenajal Ľudovít Berger z uznávanej prešovskej dynastie kaviarnikov a ho­telierov. Po renovácii podnik preme­noval na kaviareň Berger – Astoria, neskôr ostal skrátený názov Astoria. Renovačné práce previedla stavebná firma Huga Kaboša, prvotriedne in­teriérové zariadenie navrhol architekt Ernest Friedmann a sochársku výzdo­bu zhotovil Július Krištóf.

Foto
Reklama na kaviareň Astoria v novinách Slovenský východ  / Slovenský východ, 25. decembra 1923

Kaviareň sa v medzivojnovom období stala centrom košickej inteli­gencie, čím oprášila zašlú slávu, ktorú stratila počas vojnových rokov. V roku 1927 bola v suteréne zria­dená veľká tanečná sála. V košickom prostredí išlo o významnú spoločen­skú udalosť. Postavili ju podľa sveto­vých trendov a podlaha pozostávala zo sklených kociek kvetinového vzo­ru, ktoré zospodu osvetľovalo elek­trické svetlo (malo pripomínať svetlo sviečok) z údajne 2000 samostatných svetelných bodov. V celej republike sa nachádzali len tri podobne vybavené parkety a na Slovensku bol jediným.

Pri slávnostnom znovuotvorení kaviarne zahral vynikajúci orchester Macseka pre túto udalosť skompo­nované dielo Honolulu od nadaného mladého košického skladateľa Ego­na Keménya. Náklady na prestavbu a zariadenie dosiahli sumu 280-tisíc korún.

Foto
Andrássyho palác s kaviarňou na prízemí na fotografi z roku 1921  / HistoricKE

Od roku 1930 mal kaviareň v pre­nájme Arpád Vargó. Do jej vynovenia investoval 360-tisíc Kč, následkom čoho sa zadlžil tak, že majiteľovi ka­viarne nedokázal splácať nájomné. A tak v roku 1937 právny zástupca majiteľa Ľudovíta (Lajos) Maldeghe­na dal kaviareň „súdne exekvovať.“

Do konca roku 1938 v týchto priesto­roch krátko fungoval obchodný dom. Po obchodnom dome tu bola počas druhej svetovej vojny opäť kaviareň, ktorá sprvoti niesla pôvodné ozna­čenie Café Andrássy a neskôr Grand Café Berger. Jej prenajímateľom bol veľkopodnikateľ Karol Szakmáry. Majiteľom paláca sa počas vojnových rokov stal Ján Schmiedl.

Foto
Fackovacia aféra v kaviarni Astória / Slovenský východ, 24. 4. 1926

V roku 1945 Správna komisia mes­ta pridelila priestory Spolku výcho­doslovenských akademikov, ktorý tu 14. júla 1945 otvoril kaviareň Akade­mik. Denne tu účinkovala osemčlenná jazzová kapela Ladislava Farkaša. V nedeľu a na sviatky tu podávali čaj o piatej. Predstavitelia spolku – On­drej Halaga (neskôr známy košický historik) a Imrich Bobb – poverili ve­dením kaviarne Sávu Bauera, ktorý tu ako čašník pôsobil už v druhej polovi­ci 20. rokov.

Od konca decembra 1945 bol ve­dúcim kaviarne Jarembák, vtedy v su­teréne znovu otvorili tanečnú sálu so skleneným tanečným parketom. Denne tu účinkoval osemčlenný dže­zový orchester Ladislava Farkaša. Už o rok nato niesla kaviareň nový názov Luxor pod taktovkou Jána Haricha. Po roku 1948 tu miesto kaviarne zria­dil obchodný dom Pionier. V súčasnosti v budove funguje ob­ľúbená cukráreň Aida.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre