Dobové účty košických obchodníkov z rokov 1848 – 1918: Kominár František (Ferenc) Krotkovszky

KošiceHistoricKE

Košice počas svojej existencie postihlo niekoľko väčších či menších požiarov, ktoré spôsobili veľké materiálne škody a obete na životoch. Mesto sa im snažilo predchádzať rôznymi spôsobmi, no najefektívnejším zostalo pravidelné čistenie pecí a komínov, čo podporovala a kontrolovala aj mestská rada. Už od 16. storočia v Košiciach nachádzame kominárov, ktorí tieto práce vykonávali. V druhej polovici 19. storočia sa kominári začínajú osamostatňovať a podnikať na vlastnú päsť. Medzi významných košických kominárov druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia patril František Krotkovszky.

Foto
Účet kominárstva František Krotkovszky z roku 1876  / Fond historickej tlače VSM

Od roku 1839 bolo čistenie komínov a kozubov pre obyvateľov mesta povinné. V prípade, ak niektorá domácnosť neumožnila kominárovi vykonať čistenie alebo mu pri práci prekážali, boli dané osoby potrestané. Zvlášť, ak sa takouto nedbanlivosťou spôsobil požiar a pri zisťovaní sa ukázalo, že komín nebol pravidelne čistený. Časom si ľudia na kominára a jeho prácu navykli a pokladali vyčistený komín za ochranu svojho majetku. Kominári boli v tom čase veľaváženými občanmi mesta a často aj zámožnými. Dôkazom toho je reprezentatívny klasicistický dvojpodlažný dom na Hlavnej ulici č. 116. V roku 1850 ho dal postaviť kominár, neskôr obchodník a staviteľ pecí Ľudovít Eisenmayer. Jeho monogram, štylizované písmená L. E., je dodnes na kovovej tabuli upevnenej na zábradlí balkóna.

Vráťme sa však k spomínanému F. Krotkovszkemu. Dátum ani miesto narodenia Krotkovszkého nepoznáme, vieme však, že za kominára sa vyučil v roku 1865 a od nasledujúceho roka pôsobil v Trebišove v službách grófa Júliusa Andrássyho. Do Košíc sa presťahoval v roku 1871 a čoskoro si získal meno, pričom sa snažil presadiť v silnej konkurencii kominárskych majstrov Leopolda Linka a Michala Suhaja. Pôvodne býval na Žriedlovej ulici č.5 a v roku 1884 sa jeho firma presťahovala na Dominikánske námestie č.12, kde sa nachádzala kancelária, v ktorej prijímal objednávky na realizáciu kominárskych prác.

Zo zachovaných účtov z rokov 1876 až 1900 zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach vyplýva, že ceny za vymetanie komínov sa pohybovali od 32 grajciarov do 5 zlatých v závislosti od počtu komínov. Komíny si mohli dať vyčistiť súkromné osoby na svojich domoch a takisto mesto alebo iné, samostatné organizácie a spoločenstvá na svojich objektoch. Od roku 1885 bol predsedom Komisie pre učňovské školy a v rokoch 1893 až 1899 bol predsedom Živnostenského spoločenstva. Od roku 1887 bol vo výbore Katolíckeho tovarišského spolku

Foto
Účet kominárstva František Krotkovszky z roku 1894  / Fond historickej tlače VSM

Podobne ako aj iní predstavitelia košického spoločenského a obchodného života prispieval finančnými čiastkami na dobročinné účely pri príležitosti konania plesov a iných spoločenských udalostí. Vzhľadom na svoje postavenie v košických podnikateľských kruhoch sa nevyhýbal ani politike, v roku 1903 kandidoval za Stranu nezávislosti do mestského zastupiteľstva. František Krotkovszky zomrel v Košiciach v januári 1904, pričom živnosť po ňom prevzala jeho vdova.

Foto
František Krotkocszky na fotografii z roku 1886  / Fond historickej tlače VSM

 

Autor: PhDr. Richard Papáč

Komentáre