Hlavná ulica, jej premeny a pomenovanie v minulosti

KošiceHistoricKE

Vývoj názvov ulíc nám dáva obraz o vzťahu našich predkov, ale aj súčasníkov k historickým osobnostiam spätými s naším mestom či kľúčovým spoločenským udalostiam, ktoré sa stali súčasťou histórie nášho mesta. Mnohé názvy odzrkadľujú kultúrnospoločenské i geografické postavenie Košíc v minulosti i súčasnosti. Dominantnou ulicou metropoly východu je Hlavná ulica, ktorá sa už v priebehu 13. storočia stala centrálnou ulicou stredovekých Košíc. Vznikla popri starousadlíckej osade obývanej Slovanmi (na mieste dnešnej Kováčskej ulice) a terajšej Alžbetinej, v priestoroch ktorej sa usadili nemeckí kolonisti.

Foto
Pohľad na južnú časť Fő-utca (Hlavnej ulice) na začiatku 20. storočia / HistoricKE

Vytýčená bola ešte pred rokom 1249 a podľa nej sa tvorili trasy ostatných ulíc formujúceho sa mesta. Jej pomenovanie sa spočiatku menilo, o čom svedčia i jej prvotné názvy: Circulus (Okruh), Ring (Rínok), Theatrum (Javisko) a Forum (Námestie). Historicky najstaršie uličné názvy v Košiciach sú latinské a nemecké, čo vyplýva z faktu, že kolonizačné Košice zakladali tesne pred polovicou 13. storočia saskí kolonisti. Od konca stredoveku a príchodu novoveku sa začali objavovať – najprv v písomných, neskôr aj v mapových prameňoch – nemecké a maďarské názvy ulíc.

Zo stredovekých čias sa zachoval i vretenovitý pôdorys Hlavnej ulice. Jej podobu vytváralo rameno Čermeľského potoka, ktoré tieklo do mesta z neďalekej lesnej lokality Čermeľ. Potôčik sa v severnej časti ulice, pred Morovým stĺpom (ten bol postavený neskôr, v roku 1720) rozdvojoval a tiekol od severu pozdĺž Hlavnej ulice a do jedného koryta sa opäť spájal pred Dolnou bránou. Tak vznikol uprostred ulice ostrovček. Na jej centrálnej ploche – ostrove – stávali najdôležitejšie a architektonicky najhodnotnejšie verejné stavby mesta, v oboch jej domoradiach zase najvýznamnejšie paláce a meštianske domy Košíc. Jej voľné priestranstvá slúžili v minulosti ako trhovisko a časť ako centrálny mestský cintorín.

Foto
Na košickom Ringu (ostrovčeku) stáli od stredoveku dve hlavné stavby, a to Dóm sv. Alžbety a budova mestskej radnice. Na mieste radnice bola postavená v 18. storočí prvá budova košického divadla (na pohľadnici vidíme budovu terajšieho divadlo z konca 19. storočia) / HistoricKE

Mesto bolo koncom 13. storočia opevnené hradbami, vytvorilo sa tým vnútorné mesto, právne osobitná sídelná jednotka nazývaná pôvodne po latinsky Praesidium, so štyrmi kvartálmi delenými Hlavnou ulicou severojužne a Mníšskou, Univerzitnou a ulicou Pri Miklušovej väznici východozápadne. Neskôr, po roku 1867, sa východozápadné kvartálne delenie posunulo na úroveň Alžbetinej a Mlynskej ulice a celé mestské centrum bolo premenované po maďarsky na Belváros (v preklade: vnútorné mesto).

Foto
Pohľad na severnú časť Fő-utca (Hlavnej ulice) na začiatku 20. storočia  / HistoricKE

Najstaršie zachovalé mapy Košíc pochádzajú z 18. storočia a v nich sa ulica uvádza pod latinským názvom Platea principalis (Hlavná ulica) a neskôr pod nemeckým ekvivalentom Haupt Gasse a maďarským Fő utcza.

Foto
Košice vyobrazené na Schwayczerovom pláne z roku 1780 / J. Bauer

Po prechode Košíc pod územnú zvrchovanosť Československej republiky ulica niesla prvýkrát slovenskú podobu názvu – Hlavná ulica. Od 1. januára 1934 však došlo k jej premenovaniu na Štefánikovú ulicu. Po Viedenskej arbitráži (november 1938) sa názov ulice vrátil na pôvodný maďarský – Fő utca, no po vojne opäť nakrátko niesla Štefánikovo meno (1945 – 1948).

V lete roku 1949 bola komunistickými orgánmi premenovaná na Leninovu ulicu, pričom tento názov vydržal až do pádu systému. Večne živý ostáva v spomienkach a našťastie už len v kronikách histórie mesta. 1. júla 1990 bol ulici prinavrátený historický názov – Hlavná ulica.  

Osobitné pomenovania získali i jednotlivé časti Hlavnej ulice, ktoré si priblížime v nasledujúcom článku.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre