Humenčania by sa mohli dočkať južného obchvatu

VýchodSpravodajstvo

Radnica pomôže rodinám zasiahnutým zemetrasením.

Mestskí poslanci v Humennom sa zišli na šiestom rokovaní zastupiteľstva. K pôvodným 23 bodom programu pribudol aj návrh na finančnú dotáciu rodinám zasiahnutým zemetrasením. Marián Škuba z tamojšej radnice pre Rádio Košice uviedol, že na tento účel schválili 5000 eur, pričom prerokovali aj zmeny územného plánu:

„Územný plán mesta sa zosúladil s nadradenou územnoplánovou dokumentáciou Prešovského samosprávneho kraja. Zo strany samosprávy bol realizovaný základný krok k riešeniu južného obchvatu mesta Humenné. Slovenská správa ciest (SSC) tak už môže začať s prípravou projektovej dokumentácie. Južný obchvat mesta Humenné by sa mal začať pred terajšou križovatkou na západnom okraji Humenného. Smerovať má k čističke odpadových vôd, rieku Laborec premostí nadjazdom, popri východnej časti futbalového areálu Jasenova povedie k poliam pri južnom okraji Sídliska pod Sokolejom.“

Foto
Mestskí poslanci v Humennom sa zišli na šiestom rokovaní zastupiteľstva / Mesto Humenné

Obchvat popri lokalite Podskalka povedie až za kopec Krámová a napájať sa má približne pri terajšej kaplnke medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou. Celá realizácia je však v gescii SSC. Okrem iného na zastupiteľstve schválili spolufinancovanie projektu Mesto kultúry, keďže samospráva pred niekoľkými týždňami získala tento titul pre rok 2024.

Fond na podporu umenia rozhodol o udelení titulu Mesto kultúry 2024 mestu Humenné. Celkové predpokladané oprávnené výdavky tohto projektu sú 364 278 eur, pričom spolufinancovanie mesta vo výške 20 percent z celkových oprávnených výdavkov predstavuje 73-tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 73-tisíc eur schválilo. Suma bude zabezpečená z rozpočtu mesta,“ priblížil Škuba.

Poslanci riešili aj participatívny rozpočet na budúci rok. Podľa Škubu schválili zopár zmien k jeho vyhláseniu:

„Týkal sa napríklad objemu nákladov, ktoré nesmú prekročiť schválenú sumu určenú na participatívny rozpočet. Doposiaľ sa samospráva stretávala so skutočnosťou, že v projektovom spracovaní bola uvedená potrebná suma, ale realita po hlasovaní a výsledkoch vzišla iná.“

Koordinačný výbor posúdi pred hlasovaním projekty zapojené do participatívneho rozpočtu po obsahovej i formálnej stránke.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre