Košické univerzity majú 13 nových profesorov a profesoriek

KošiceSpravodajstvo

Hlava štátu ich vyzvala, aby so svojimi študentmi viedli kultivovaný dialóg, učili ich k tolerancii a motivovali k občianskej angažovanosti.

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 33 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek, štyria z nich pôsobia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Ich vedeckú činnosť a pôsobenie pre Košice Online priblížil hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan:

„Prof. Lucia Dimunová je prednostkou Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pre pedagogickú činnosť. Vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupňa absolvovala v odbore ošetrovateľstvo na LF UPJŠ. Tituly doktor filozofie, philosopiae doctor a docent získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Titul profesorka jej bol udelený v odbore ošetrovateľstvo.

Prof. Gabriela Dobrovičová pôsobí na Ústave Teórie práva Gustava Radbrucha Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Doktorkou práv sa stala v roku 1981 na Právnickej fakulte UPJŠ, CSc. v odbore hospodárenie a finančné právo získala na Právnickej fakulte UK v Bratislave (1989) a titul docentky v odbore Teória a dejiny štátu a práva (2005) na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Pôsobila a pôsobí ako členka viacerých vedeckých rád slovenských, českých i poľských právnických fakúlt. Titul profesorka získala v odbore Teória a dejiny štátu a práva.

Prof. František Šimon pôsobí na UPJŠ v Košiciach od ukončenia vysokoškolského štúdia (FF UK Bratislava) v roku 1973. Zaoberá sa lekárskou terminológiou, jej dejinami a grécko-latinskými medicínskymi textami a zúčastnil sa na prácach na Morfematickom slovníku slovenčiny. Tituly doktor filozofie (1977) a docent (1989 a potvrdenie v 2010) nadobudol na FF UK v Bratislave, titul kandidát vied na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV (1984). Titul profesor získal v odbore literárna veda.

Prof. Peter Urdzík je spolugarantom predmetu gynekológia a pôrodníctvo. Doktorom medicíny sa stal v roku 1997 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2007 úspešne ukončil doktorandské štúdium, habilitoval sa v roku 2011, pričom o rok neskôr získal titul Master of Public Health a mimoriadnym profesorom sa stal v roku 2017. Prof. Urdzík je školiteľom vo viacerých zdravotníckych špecializačných študijných programoch a uverejnil viac ako 190 publikácií. Titul profesor získal v odbore gynekológia a pôrodníctvo.“

Foto
Prezidentka vymenovala 33 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek / TASR

Medzi novými profesorkami je aj vedúca Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Daša Čížková. Najvyšší akademický titul získala v odbore imunológia.

„Pani profesorka Čížková je veterinárna lekárka, robí výskum na zvieratách, ale na jej práci sa veľmi dobre demonštruje takzvaná Jedna medicína (One Health), teda prepojenie veterinárnej a humánnej medicíny. Všetky vedecké výskumy začínajú na úrovni in vitro, pri bunkových kultúrach. Od nich sa posúvame na úroveň malých laboratórnych zvierat, myší, potkanov, potom sa môžu terapeutické prístupy vyhodnotiť na laboratórnych psoch či primátoch. Na UVLF je ideálna možnosť, pretože tu prichádzajú pacienti s rôznymi diagnózami. Sú to traumatické poranenia CNS, epilepsie, neurodegeneratívne ochorenia súvisiace so starnutím zvierat. V niektorých prípadoch je štandardná terapia neúčinná a vtedy sa dá uvažovať o inovatívnych prístupoch na báze bunkových bioaktívnych molekúl. Domáce zvieratá môžu v budúcnosti slúžiť ako prechodný, tzv. translačný model pre humánnu medicínu. Ako hovorí profesorka Čížková, je to dlhá, ale reálna cesta,“ skonštatovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Akademická obec Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa rozšírila o 8 nových profesorov a profesoriek, konkrétne Rajmunda Mirdalu z Ekonomickej fakulty TUKE v odbore financie, bankovníctvo a investovanie, Rudolfa Andogu z Leteckej fakulty TUKE v odbore doprava, Mareka Laciaka z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE v odbore automatizácia, Evu Kormaníkovú zo Stavebnej fakulty TUKE v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Andreu Rosovú z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE v odbore logistika, Kristínu Machovú z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE v odbore hospodárska informatika, Petra Tauša z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov a Juraja Ružmarského z Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove v odbore strojárske technológie a materiály na SPU v Nitre.

Komentáre