Košickí medici si počas leta zdokonalia svoje vedomosti a zručnosti

VýchodSpravodajstvo

Ostatné východoslovenské univerzity neplánujú organizovať letné školy.

Vysokoškoláci sa takmer celý akademický rok vzdelávali online formou. Dištančná výučba bola náročná najmä v rámci praktických predmetov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa preto rozhodla zorganizovať letnú školu, ktorá slúži na prehlbovanie už získaných poznatkov v konkrétnych odboroch jednotlivých fakúlt.

Lekárska fakulta UPJŠ ponúka študentom nižších ročníkov možnosť získať a zdokonaliť si praktické zručnosti a vedomosti z viacerých predklinických predmetov v rámci svojej Letnej školy. V priebehu júna až augusta sa uskutočnia praktické cvičenia z predmetov anatómia, histológia a embryológia, biochémia, patologická anatómia a mikrobiológia. Medici si týmto spôsobom budú môcť doplniť znalosti, ktoré im mohli dištančnou výučbou ujsť,“ uviedol pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan s tým, že protiepidemiologické opatrenia vrátane obmedzenej kapacity študentov počas letnej školy budú závisieť od usmernení Úradu verejného zdravotníctva a rezortu školstva.

Foto
Ilustračná fotografia / LF UPJŠ

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach nechystá letnú školu, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Študenti absolvovali predpísaný počet hodín teoretického i praktického vyučovania. Na začiatku zimného semestra, pred začiatkom druhej vlny pandémie, sa škola sústredila na zvládnutie praktickej výučby, dištančnou formou boli odučené všetky predpísané teoretické predmety v zimnom i letnom semestri. V prípade regulovaných povolaní veterinárny lekár a farmaceut, na ktoré pripravuje svojich študentov UVLF, musí byť splnený predpísaný rozsah štúdia v súlade s európskou smernicou.“

Akademický rok na UVLF je momentálne vo fáze skúškového obdobia letného semestra. Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer povedal, že neplánujú organizovať letnú školu pre svojich študentov. Podobné stanovisko zaujala aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove.

„Časť predmetov na Fakulte zdravotníckych odborov, ktorá mala praktickú povahu, bola zároveň realizovaná  v čase udelenia výnimky ministra zdravotníctva pre študentov zdravotníckych fakúlt. Zvyšná časť praktickej výučby sa realizuje práve v tomto období, nakoľko 24. mája  sme ukončili dočasné prerušenie prezenčnej metódy vzdelávania. Momentálne teda dobieha prezenčné vyučovanie, ktoré je primárne určené pre výučbu praktických predmetov, ako aj čiastkové prednášky alebo laboratórne či terénne cvičenia z ďalších študijných predmetov, ktoré sú nevyhnutné k ich riadnemu ukončeniu,“ skonštatovala hovorkyňa PU Anna Polačková. Zároveň dodala, že všetky predmety, ktoré bolo možné ukončiť, uzavreli dištančnou metódou. 

Komentáre