Levoča vlani hospodárila s prebytkom

VýchodSpravodajstvo

Zadĺženosť samosprávy je na úrovni viac ako 24 percent.

Prebytok rozpočtu mesta Levoča za uplynulý rok predstavuje po započítaní finančných operácií sumu takmer 571-tisíc eur. Medzi najvýznamnejšie investičné akcie patrila rekonštrukcia radnice a Špitálskej ulice. Financie si vyžiadala aj regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ, ako aj komunikácia a osvetlenie v časti Levočské Lúky.

Rozpočet bol schválený ako schodkový vo výške 2,7 milióna eur, avšak po započítaní finančných operácií bol schválený ako vyrovananý.

„V priebehu roka sa schodok navýšil na 3,5 milióna eur. Výsledkom rozpočtového hospodárenia za minulý rok je schodok vo výške 1,8 milióna eur. Po započítaní finančných operácií je rozpočtové hospodárenie prebytkové vo výške 571-tisíc eur,“ vysvetlil vedúci finančného oddelenia na Mestskom úrade v Levoči Ľuboš Kamenický.

Príjmy boli vlani na úrovni takmer 22 miliónov eur, čo je podľa neho výrazný pokles v porovnaní s rokom 2022. Uviedol, že dôvodom sú výrazne nižšie kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Bežné príjmy však výrazne vzrástli.

„Najvyššiu časť príjmov mesta tvoria daňové príjmy, ktoré aj v roku 2023 mierne rástli, naopak granty a transféry, ako druhý najdôležitejší príjem mesta, klesli,“ doplnil Kamenický.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/mestolevoca

Takmer polovicu z celkových príjmov tvorili podielové dane vo výške viac ako osem miliónov eur. Dlhodobým problémom však stále ostáva nízky objem vlastných príjmov, a to daňových aj nedaňových, ktoré by mestu umožňovali vytvárať vyšší prebytok bežného rozpočtu.

„Znížili by tak aj veľmi silnú závislosť mesta na príjmoch z podielových daní. Táto skutočnosť sa môže veľmi negatívne prejaviť pri stagnácii, alebo poklese týchto príjmov,“ uvádza sa v správe o hospodárení.

Čerpanie v rámci výdavkov predstavovalo viac ako 20 miliónov eur. Najvyšší nárast v rámci bežných výdavkov zaznamenala samospráva pri položke mzdy a odvody. Kapitálové výdavky za rok 2023 sú na úrovni viac ako tri milióny eur, v porovnaní s predošlým rokom ide o mierny pokles. Takmer polovicu z toho vykryli granty a transfery.

Schopnosť mesta investovať do vlastného majetku z prebytku rozpočtu z bežných príjmov mesta je stále na veľmi nízkej úrovni. Z dlhodobého hľadiska stále klesá,“ skonštatoval vedúci finančného oddelenia s tým, že zadĺženosť mesta je na úrovni viac ako 24 percent:

„Je to mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku, približne o jedno percento. Tento pokles je spôsobený tým, že mesto pravidelne spláca úvery a tým, že aj mierne rastú bežné príjmy mesta.“

Mesto vlani čerpalo dlhodobý úver vo výške 540-tisíc eur a krátkodobý úver vo výške 480-tisíc eur.

 

Zdroj: SITA

Komentáre