Nájomná zmluva medzi mestom Košice a EEI z roku 2012 je podľa krajského súdu neplatná

KošiceSpravodajstvo

Aktualizované 16.20 hod.

Krajský súd (KS) v Košiciach dnes potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012, čím potvrdil takzvaný medzitýmny rozsudok Okresného súdu (OS) Košice I z októbra 2019. Odvolací súd rozhodoval na základe námietok spoločnosti EEI.

„Odvolací súd dospel k záveru, že táto nájomná zmluva je neplatná, a preto súd prvej inštancie rozhodol správne medzitýmnym rozsudkom, že nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z nájomnej zmluvy z roku 2012 a následne z dodatku číslo dva k tejto nájomnej zmluve z roku 2016, nie je, čiže nebol platne uzatvorený,“ povedala predsedníčka senátu KS s tým, že k uzatvoreniu zmluvy došlo v rozpore so zákonom.

Senát označil odvolanie žalovaného za nedôvodné. Ďalšie odvolanie proti tomuto rozsudku KS nie je prípustné. V prípade, že sa zúčastnené strany nedohodnú, OS bude rozhodovať vo veci žaloby mesta, ktorá sa týka odstránenia parkovacích automatov firmy EEI a zaplatenia finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie.

Foto
Mesto Košice od 1. januára 2019 prevzalo parkovací systém (Ilustračná fotografia) / TASR

Primátor Košíc Jaroslav Polaček vyhlásil, že parkovanie rozhodnutím KS oficiálne patrí mestu:

„Výnosy z parkovania nebudú zlepšovať finančné ukazovatele súkromnej bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a použijú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry. Dnes už môžeme povedať, že najneskôr doručením rozsudku spoločnosťou EEI, táto spoločnosť stratí aj teoretické argumenty ohľadom prevádzkovania „jej časti parkovacieho systému.“

Nezákonnosť zmluvy potvrdila v roku 2018 aj analýza Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. EEI rešpektuje dnešné rozhodnutie KS:

„Vzhľadom na naše presvedčenie o platnosti nájomnej zmluvy však spoločnosť EEI s najväčšou pravdepodobnosťou využije mimoriadne opravné prostriedky, respektíve uplatní si ochranu svojich práv podaním sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR).“

Spoločnosť počká na písomné vyhotovenie rozsudku s argumentmi, o ktoré sa súd opiera. Spochybňovanie platnosti nájomnej zmluvy zo strany predstaviteľov mesta Košice je podľa EEI účelovým a politicky motivovaním konaním:

„Napriek spochybňovaniu platnosti zmluvy a prebiehajúcim súdnym sporom totiž mesto Košice okrem iného nepretržite od roku 2012 fakturuje spoločnosti EEI nájomné a prostredníctvom podriadených subjektov od nej vymáha plnenie nájomnej zmluvy, ako aj prepojenej zmluvy na parkovací dom.“

V prípade, ak súdy vyhlásia nájomnú zmluvu za neplatnú, EEI zváži aj uplatnenie nárokov, či už z titulu bezdôvodného obohatenia na strane mesta, ako aj z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú neplatnou nájomnou zmluvou:

„Ak by bola nájomná zmluva naozaj neplatná, túto neplatnosť spôsobilo priamo mesto Košice, ktoré návrh nájomnej zmluvy pripravilo a predostrelo na podpis víťazovi súťaže, to je spoločnosti EEI. Ak teraz mesto Košice napáda neplatnosť nájomnej zmluvy, napáda reálne výsledky svojej vlastnej činnosti.“

EEI chce vyčísliť všetky právne nároky na kompenzáciu škody, ktoré jej mesto malo spôsobiť protiprávnou činnosťou a prípravou neplatnej nájomnej zmluvy.

Mesto Košice k 30. júlu 2012 uzatvorilo zmluvu s EEI na 10 rokov. Samospráva prenajala súkromnej spoločnosti parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne a parkovací dom pri Steel Aréne. Dodatok z roku 2016 sa týkal parkovacích plôch v rezidentských lokalitách 1 až 10 so spoplatnením, čo vyvolalo veľkú kritiku.

Košická samospráva od 1. januára 2019 prevzala parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN), a to aj napriek nesúhlasu EEI. Magistrát však argumentoval neplatnosťou zmluvy. Obe strany sa v spore obrátili na súd. Aktuálne rozhodnutie KS prišlo po marcovom verdikte ÚS SR, ktorý rozhodol v prospech mesta.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre