Nástupištia košickej železničnej stanice čaká rekonštrukcia

KošiceSpravodajstvo

Projekt je vyčíslený na vyše pätnásť miliónov eur.

V metropole východu sa bude realizovať rekonštrukcia nástupíšť na železničnej stanici. Stavebné práce však začnú po odovzdaní staveniska, ktorému musí predchádzať uzavretie zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. To bolo vyhlásené 13. augusta tohto roku v Úradnom vestníku Európskej nie a o deň neskôr vo Vestníku verejného obstarávania v Slovenskej republike.

Ako pre Košice Online uviedol hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč, navrhovaná stavba sa nachádza v obvode Železničnej stanice Košice (ŽST) na pozemkoch ŽSR: „Predmetná stavba je navrhovaná v zmysle schváleného územného plánu zóny. Po zrealizovaní stavby nedôjde k zmene využitia územia.“

Na košickej železničnej stanici sa už zrealizovala revitalizácia na jar tohto roka, pričom jej súčasťou neboli nástupištia a podchody pre cestujúcich, rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia či zmena napájania a úpravy ukoľajnenia kovových konštrukcií na perónoch. Opravou nástupíšť sa zvýši úroveň a komfort prostredia pre cestujúcich. Projekt zahŕňa komplexnú rekonštrukciu nielen železničného zvršku koľaje, ale aj koľají č.1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 priľahlých k nástupištiam. Zároveň dôjde k úprave trakčného vedenia pre koľaj č.1b, vrátane úprav TV nad ostatnými koľajami.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Cestujúci budú môcť využívať nové priechody pre prístup k úrovňovým nástupištiam, výstupy z podchodov či výťahy k perónom č.2 a 3. V rámci projektu sa zrevitalizuje zastrešenie nástupíšť takzvaných lastovičiek a výstupu z batožinového tunela. ŽSR počíta aj s opravou osvetlenia perónov a elektrických rozvodov. „Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti vlakovej dopravy, zníženia ľudského činiteľa ako vplyvu na vznik nehodových udalostí, ako aj z dôvodu zníženia obmedzení pri tvorbe a realizácii GVD z hľadiska príchodov a odchodov vlakov v ŽST Košice a ich pristavovania k nástupištiam, je potrebná úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia ŽST Košice osobná stanica, pre doplnenie vybavenia obvodu St. 3,“ doplnil Lukáč. V zlom technickom stave sú aj koľaje, ktoré sú v súčasnosti opotrebované a skorodované. Z tohto dôvodu sa bude realizovať aj ich oprava.

Termín ukončenia stavebných prác je naplánovaný do 24 mesiacov odo dňa začatia uskutočňovania predmetu zákazky. Ten bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel, pričom celková predpokladaná hodnota zákazky je 15 065 000 eur bez DPH.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre