Novela zákona o Policajnom zbore prináša zavedenie jeho základnej štruktúry či zrušenie menovky na rovnošatách

SlovenskoSpravodajstvo

Policajti budú mať nové právomoci.

Poslanci Národnej rady včera (10.5.) odobrili novelu zákona o Policajnom zbore (PZ) z dielne rezortu vnútra, ktorou sa zavedie základná štruktúra PZ, zrušenie menoviek na rovnošatách či nové právomoci policajtov. PZ bude po novom pozostávať z Prezídia PZ, útvarov s pôsobnosťou pre celé územie a útvarov s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie PZ je v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta, pričom osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.

Prekladateľ uviedol, že sa zruší povinnosť nosenia menovky na rovnošatách policajtov:

„V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov.“

Zároveň sa zavedie oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov, a to kvôli zaisteniu bezpečnosti určených osôb a objektov. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta bude platiť aj pri hromadnom porušení verejného poriadku.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) vysvetlilo, že PZ je po novom úradom na vyhľadávanie majetku:

„Úlohou úradu na vyhľadávanie majetku je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného alebo, ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania.“

Foto
Novela zákona zavedie aj nové právomoci policajtov (Ilustračná fotografia) / TASR

Novela zákona zahŕňa aj oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch. Policajti budú môcť požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu, pričom pri zaistení osoby bude stačiť úradný záznam. Používanie pút bude možné aj v prípade osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie alebo poškodzuje majetok.

Rezort vnútra doplnil, že policajti budú mať právo vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou alebo aj na zistenie prítomnosti inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné:

„Dôvodom je najmä skutočnosť, že schopnosť osoby, s ktorou policajt vykonáva úkony súvisiace s objasňovaním protiprávneho konania, napríklad výsluch, konfrontácia, rekonštrukcia, môže byť požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok ovplyvnená.“

MV SR zdôraznilo, že legislatívne zmeny reflektujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach:

Bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, platobné karty). Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov SIS aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.“

V súvislosti so správou Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia.

Minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že novela je dôležitá. Zásadné je podľa jeho slov to, že policajti nebudú musieť nosiť menovky:

„Mnohí policajti roky upozorňovali, že toto nebolo šťastné práve z dôvodu, že dochádzalo k vyhrážkam policajtom, vyhľadávali si ich podľa mien na sociálnych sieťach.“

Mikulec hovoril aj o zavedení štruktúry PZ do zákona, ktorá doposiaľ chýbala:

„Na to bude nadväzovať aj samotná štruktúra, ktorá bude predmetom reformy, ktorú sme avizovali a ktorá postupne už prebieha v rámci Prezídia PZ a bude naďalej prebiehať aj na jednotlivých útvaroch.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre