O činnosti a problémoch polície v Košiciach pred sto rokmi

KošiceHistoricKE

V apríli roku 1924 bol v košickom denníku Slovenský východ uverejnený zaujímavý rozhovor s vtedajším vládnym radcom, košickým policajným riaditeľom a „chefom“ polície na Podkarpatskej Rusi, Karolom Slávičkom. Či mesto trápila prostitúcia, akým ťažkostiam čelili hasiči, alebo nakoľko bol problém používania slovenčiny v Košiciach v 5. roku trvania Československej republiky, sa dozviete v tomto rozhovore, ktorého prepis vám prinášame. Text sme ponechali v pôvodnom znení, bez gramatických úprav.

Foto
Košice na pohľadnici z roku 1924 / HistoricKE

Štátna polícia východnej časti československej republiky mala od začiatku za úlohu konzolidáciu, uspokojenie a bezpečnosť. Tým cieľom polícia organicky miesi sa s verejným životom a je dôležitým faktom toho, hlavne čo sa týka moderného sriadenia budúceho veľkomesta.

Otázka policajnej hodiny bola jednotne riešená. Poneváč ale týmto riešením konkurenčné snahy barov a kaviarní sa nesrovnávaly, bolo detailným nariadením určeno, že kaviarne nesmú len do 1 (nočnej) hodiny mať hudbu. Košické obecenstvo vzalo dotyčné opatrenia s uspokojením na vedomie. Zo stanoviska mravného je riešenie toto tiež preto k uvítaniu, poneváč sa znemožňuje tajná prostitúcia.

Foto
Reklama a pozvánka na otvorenie Grand Restaurantu Farkaš (predtým známej Plzenskej reštaurácie) na Hlavej 120  / 18. apríl 1924, Slovenský východ

Vec prostitúcie vôbec je otázkou, ktorú bolo treba v Košiciach riešiť odchylne, hoci iné mestá v tomto ohľade urobily veľký krok vopred a uskutočnily prevádzacie nariadenie dotýčného zákona prakticky, bolo v Košiciach, vzhľadom k vlastným pomerom upustené od ankét a pod., poneváč aplikácia zákona dľa českého vzoru nebola by účelná. Registrovanie „ex offo” prostitútiek bolo – ako jedine odpovedajúce – ponechané, okrem toho bolo rigorózne zakročeno, aby tajná prostitúcia bola obmedzená. Ako skutočný výsledok môže byť zistené, že na príklad len v mesiaci marci t. r. bolo viac ako 30 dievčat odovzdaných do nemocnice, ako i v páde nepříslušnosti do Košíc vypovedané.

Foto
Článok boj proti prostitúcii v Košiciach / Slovenský východ, 20. marec 1924

Organizácia hasičstva v Košiciach je veľmi zanedbaná. Policajné riaditeľstvo vymohlo u mestskej rady, že hasičský sbor bude novou motorovou striekačkou ako i patričným množstvom hadíc vyzbrojený. Okrem toho bude stav profesionálneho mužstva značne zvýšený. Na základe zisteného neporiadku podalo policajné riaditeľstvo odôvodnený návrh županovi, aby dozorom nad hasičstvom bola poverená polícia. Župan dr. Ruman po vypočutí argumentov potvrdil nutnosť riešenia tejto otázky a poukázal na to, že po dorozumení s mestskou radou je nutno, aby polícia prevzala zmienený dozor. Polícia je za to, aby podniky, továrne, atď. boly tiež hasičským náradím vyzbrojené a sú už v Košiciach podobné zariadenia zavedené. Chvalitebný príklad je v tomto smere hasičské vyzbrojenie št. ústavu Komenského, kde na základe iniciatívy vedúceho prednostu úradu, ministerského radcu Antonína Vĺčka, je trojdielny, úplne zariadený hasičský train a tri kompletné povozy, stoja v pohotovosti pre severovýchodnú časť mesta.

Foto
Stará hasičská kasáreň, Kováčska ulica č. 9, pohľad z ulice / HistoricKE

V súvislosti s tým bola posledne v budovách divadla a kinodivadiel prevedená hasičsko-policajná prehliadka, ktorá zistila mnohé vady, ktoré boly odstránené a predpisy zmenené. Sú síce tam vady, už a priori, zo stavebno technického stanoviska, časom budú ale tiež tieto aliminované.

Komunikačná polícia má dozor tiež na to, aby rôzne vehikle (vozy, automobily, elektriky atď.) dodržaly predpisov. Okrem toho sú mnohé prípady týrania dobytka, kde polícia tiež prísne zakročuje.

Zvláštna pozornosť venuje sa nadpisom obchodov a podnikov, a môže byť konštatované, že v tomto ohľade panujú v pravom smysle slova: orientálske pomery v Košiciach. Rekord nemožných nadpisov všetkých košických firiem platí čermeľskej továrni. Je to smutné, že sa takéto prípady ešte najdú, ako i to, že sú v Košiciach verejné lokály, kde personál, čiašnici atď. nehovoria slovensky.

Ohlasovací systém má byť v podstate reorganizovaný, poneváč v tomto smere sú v Košiciach tie isté nesprávnosti, ako boly v Bratislave. Evidencia obytných domov niet ani u mesta, ani u polície presne vedená, a ohľadom pomenovania ulíc panuje hotový chaos, číslovanie objektov je vôbec neúplné. V súhlasu s mestskou radou má byť systém ohlasovania od základov zreorganizovaný a potom môže sa sostaviť úplný kataster všetkých obyvateľov spoľahlivým spôsobom.

V záujme reelného obchodu zamýšľa polícia ustanoviť t. zv. „protidražobnú komisiu” a akonáhle dotyčné dobrozdanie obchodnej komory dojde, komisia zaháji činnosť.

Pomery na trhu sú takmer neudržateľné. Je už najvyšší čas, aby miesto otvorených trhov bola vybudovaná tržnica. Do tej doby bol policajný dozor na trh zvýšený. Požiadavky veľkomesta ale kategoricky žiadajú, aby mestská rada nemožným tržným pomerom odpomohla.

Foto
Pohľad na Košice z roku 1924 / HistoricKE

Všetky tieto úlohy sú spojené s veľkou námahou značne zvýšeného aparátu, takže polícia uvažuje o vybudovaní zvláštnej policajnej budovy. Terajší kasáreň vôbec neodpovedá potrebe a dotyčné elaboráty, plány a rozpočty sú už v ministerstve v projednávaní. (V Prešove potrebuje štátna polícia tiež novú budovu a stavebná parcela k tomu cieľu je už určená.)

V celku činnosť polície je stupňovaná a hlavne v poslednej dobe bolo často treba, aby kriminálna a bezpečnostná polícia niekoľkoraz zakročila v korupčných záležitostiach. Bolo to v záujme mesta ako i štátu. Reinitzova aféra je tiež ešte vo vývoji.

Pomer polície k vojsku je v poslednej dobe následkom dorozumenia s veliteľom-generálom Gajdom úplne uspokojivý a spolučinnosť je v každom smere dobrá.

Bezpečnostný úrad sa osvedčil a obyvateľstvo s úplnou dôverou sa obracia na políciu, kde každý občan, bez rozdielu, patričné vysvetlenie, poradu a pomoc, vždy obdrží a je uspokojený. Toľko ohľadom vnútornej organizácie polície. Čo sa týka organizácie na vidieku, o tom si pohovoríme až budúcne —ukončil rozhovor vládny radca.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre