Obce a mestá začnú od stredy vydávať hlasovacie preukazy

SlovenskoParlamentné voľby 2023

Požiadať o nich možno osobne, listinne aj elektronicky.

Na základe zákona o podmienkach výkonu volebného práva začnú obce a mestá od zajtra (16.8.) vydávať hlasovacie preukazy pre parlamentné voľby. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v sobotu 30. septembra v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Obec následne vyčiarkne voliča zo zoznamu.

Požiadať o preukaz možno osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby (najneskôr do 29. septembra), rovnako aj listinne či elektronicky tak, aby žiadosť bola obci doručená najneskôr 8. septembra.

Obec odošle preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, a to doporučenou zásielkou.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi, a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu. Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

V deň volieb je volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a predložiť volebnej komisii hlasovací preukaz. Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

 

Zdroj: TASR

Komentáre