Prešovská univerzita ako jediná na Slovensku otvorila študijný program rómsky jazyk a literatúra

PrešovSpravodajstvo

V novom programe sa aktuálne vzdeláva deväť študentov.

Prešovská univerzita v Prešove (PU) ako jediná na Slovensku v tomto akademickom roku otvorila nový študijný program rómsky jazyk a literatúra. Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, cieľom je pripraviť kvalifikovaných učiteľov a pokryť stále sa zvyšujúce potreby vzdelávacieho procesu rómskej národnostnej menšiny. Prešovská univerzita má v oblasti rómskych štúdií niekoľkoročné skúsenosti. V roku 2011 v metropole Šariša vznikol Ústav rómskych štúdií (URŠ), ktorý je aktuálne súčasťou Centra jazykov a kultúr národnostných menšín PU. Ten sa orientoval predovšetkým na vedecko-výskumnú činnosť, pričom pedagogická činnosť tvorila iba doplnkovú časť jeho aktivít.

„Pokračovaním tohto trendu na pôde Prešovskej univerzity bola snaha akreditovať aj samostatný študijný program. Výrazným administratívnym obmedzením v tomto smere bola absencia nielen identického alebo podobného programu na inej vysokej škole na Slovensku, ale aj absencia samostatného študijného oboru romológia alebo romistika,“ uviedol antropológ ÚRŠ PU Alexander Mušinka.

Rektor PU Peter Kónya pozitívne hodnotí akreditáciu a výučbu nového študijného programu: „Vzhľadom na tradíciu národnostného školstva na našej univerzite sme sa rozhodli pripraviť a predložiť na akreditáciu študijný program pedagogického zamerania rómsky jazyk a literatúra v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov. Aktuálne v tomto smere poskytujme vzdelávanie pre maďarskú, rusínsku a ukrajinskú národnostnú menšinu.“

Foto
Výučba rómskeho jazyka / PU

Absolventi programu budú pedagógovia, ktorí budú schopní kvalifikovane vyučovať rómsky jazyk na základných a strených školách na Slovensku. Cieľom programu je snaha pokryť stále sa zvyšujúce potreby vzdelávacieho procesu a potreby vychádzajúce z praxe. Ako dodala Polačková, akreditácia nového študijného programu je výsledkom práce nielen PU, ale aj aktivít Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a rezortu školstva. „Je dôležité, že v prostredí východného Slovenska sa po 30 rokoch od Nežnej revolúcie začnú učiť a pripravovať pedagógovia pre potreby regionálneho školstva. Ovládanie štandardizovanej rómčiny neposlúži len ako predmet výuky, ale aj ako vhodný prostriedok pre kvalitnejšiu výučbu a kontakt školy s rodinami rómskych detí. Za tento dôležitý krok treba poďakovať rektorovi Prešovskej univerzity Petrovi Kónyovi a Alexandrovi Mušinkovi,“ povedal štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.

V novom programe sa vzdeláva deväť študentov. „Tento odbor som sa rozhodla študovať preto, lebo si chcem prehĺbiť poznatky z teórie, predovšetkým z kodifikovaného rómskeho jazyka, ako aj z histórie, ktorá je veľmi bohatá. Zároveň si myslím, že mi to uľahčí uplatniť sa na trhu práce,“ zdôraznila Natália Frencová, ktorá momentálne pracuje v metodicko-pedagogickom centre na národnom projekte Škola otvorená všetkým. Študentka Mária Balogová dúfa, že jej štúdium uľahčí život v rómskej komunite, ako aj pri práci s deťmi a mládežou, keďže pôsobí ako dobrovoľníčka a radkyňa v skautingu. Martin Mišenko z Rakús pracuje na strednej škole ako majster odborného výcviku v odbore výroba konfekcie. Kodifikovaná rómčina je podľa neho náročnejšia v porovnaní s tou hovorovou: „Štúdium rómskeho jazyka mi odporučila riaditeľka školy, na ktorej pôsobím, aby som získal kvalifikáciu a následne mohol vykonávať pedagogickú činnosť na danej škole.“

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre