Prešovský kraj zredukuje počet škôl

VýchodSpravodajstvo

Župa chce vybudovať kvalitné a efektívne školstvo.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) po určení žiakov v jednotlivých študijných odboroch v prvých ročníkoch na stredných školách pre školský rok 2019/2020 plánuje zaviesť ďalšie opatrenie, ktorým chce prispieť k optimalizácii stredných škôl. Ich zlúčením chce zlepšiť podmienky nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov.

Prešovská župa chce vybudovať kvalitné a efektívne školstvo, a tak pokračuje v optimalizácii stredných škôl. Jedným z nevyhnutných opatrení je redukcia ich počtu. Samospráva pritom počíta so zachovaním všetkých žiadaných odborov v jednotlivých okresoch, a to v prípade zlučovania, ale aj rušenia škôl.

„Chceme apelovať na žiakov a ich rodičov, aby si v prvom rade vyberali učebný, respektíve študijný odbor, nie školu, pretože práve absolvovaný odbor je pre zamestnávateľa alebo štúdium na vysokej škole dôležitý. Zároveň ich chceme ubezpečiť, že školy budeme zlučovať tak, aby poskytovali kvalitné vzdelávanie a boli efektívne využívané. Nemôžeme na stredných školách vytvárať hluché miesta, ktoré nebudú obsadené,“ uviedol vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

PSK pri zavádzaní jednotlivých opatrení vychádza z reálnych potrieb trhu práce. Preto sa prešovská župa rozhodla podporiť odbory, o ktoré je záujem zo strany študentov, ale aj zamestnávateľov. PSK sa bude snažiť aj o zatraktívnenie ponúkaných odborov a skvalitnenie štúdia na gymnáziách. „V našom záujme je, aby sa zvýšila úroveň gymnázií. Aby sa na nich prijímali skutočne najlepší študenti, ktorí majú jasnú ambíciu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Ostatní žiaci by sa mali zamerať na špecifické študijné odbory, s ktorými sa vedia uplatniť na trhu práce hneď po skončení školy. Máme nedostatok kvalifikovaných odborníkov a remeselníkov, pričom zo strany zamestnávateľov je o nich enormný záujem,“ skonštatoval Furman s tým, že je dôležitá aj regulácia duplicity odborov.

Pri optimalizácii škôl a určovaní počtu žiakov je rozhodujúci aj demografický vývoj a efektívne využitie kapacity jednotlivých stredných škôl. Takmer všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej župy opakovane nenaplnili počty žiakov, ktoré mali schválené Všeobecno-záväzným nariadením PSK. Podľa vyhlášky ministerstva školstva má samospráva v budúcom školskom roku na prerozdelenie 6316 miest, pričom rezort školstva tento počet navýšil o 202 žiakov.

PSK chce zlučovaním škôl okrem iného aj efektívne využívať jednotlivé budovy a skvalitňovať vyučovanie, napríklad zapájaním žiakov stredných škôl do systému duálneho vzdelávania. Výhodou tohto opatrenia je podľa župy aj príležitosť pre učiteľov, ktorí budú môcť učiť na viacerých školách patriace pod jedného zamestnávateľa. Pedagógovia budú mať naplnené úväzky a budú môcť efektívne využívať odborné učebne či technické a didaktické pomôcky. Zároveň nebude nutné duplicitne platiť prevádzkové náklady budov a ušetrené finančné prostriedky chce župa využiť na mzdy pre zamestnancov.

„Chceme udržať mladých ľudí v regióne aj po skončení školy. Najprv im však musíme poskytnúť kvalitné a moderné vzdelanie. Spájanie škôl by nemalo byť pre verejnosť strašiakom. V prípade zlučovania by v niektorých prípadoch išlo o spojenú školu, respektíve školu s novým názvom, ale žiaci by mali na vysvedčení stále uvedený typ školy, ktorý absolvovali. Napríklad gymnázium alebo obchodnú akadémiu a, samozrejme, absolvovaný odbor,“ povedal Furman s tým, že spojenie škôl sa týka celého kraja.

Prešovskí krajskí poslanci už schválili, že ku koncu augusta zanikne Stredná priemyselná škola drevárska v Prešove, školská jedáleň a elokované pracovisko v Jarovniciach. Študijné i učebné odbory, ako aj elokované pracovisko prejdú od prvého septembra pod Strednú odbornú školu technickú na Volgogradskej ulici v Prešove. Dôvodom tohto rozhodnutia bol výrazný pokles žiakov na škole od roku 2010.

Zo siete škôl vyradili aj Strednú odbornú školu technickú vo Svidníku. Študijné i učebné odbory budú od nového školského roka zaradené do zoznamu odborov SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Takýmto spôsobom sa podľa Furmana vytvorí ekonomicky silná škola s približne 380 študentmi: „Pozitívom je, že študijné a učebné odbory, ktoré sú v súčasnosti na SOŠ technickej, zostanú zachované. Výhodou zlúčenia škôl je i jeden manažment, ktorý bude môcť efektívnejšie reagovať na potreby vzdelávacieho a výchovného procesu.“

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

 

Komentáre