Prešovský samosprávny kraj prerozdelí milión eur na šport, kultúru a sociálnu oblasť

PrešovSpravodajstvo

Minimálna výška dotácie je päťsto eur, maximálna päťtisíc eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) investuje milión eur do športu, kultúry a sociálnej oblasti. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančné prostriedky v dvoch výzvach. PSK vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. Krajský parlament na účely športu, kultúry a sociálnych služieb vyčlenil jeden milión eur. Zástupcovia obcí a miest v Prešovskom kraji, cirkvi, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia či právnické a fyzické osoby môžu požiadať o dotáciu v rámci Výzvy zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja alebo Výzvy predsedu PSK. „Pre rok 2019 bola schválená celková výška finančných prostriedkov jeden milión eur určených pre Výzvu Prešovského samosprávneho kraja. Rozdelená je na Výzvu zastupiteľstva PSK, a to vo výške 899-tisíc eur a Výzvu predsedu PSK, ktorý rozdelí sumu 101-tisíc eur,“ informovala vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Program Šport je zameraný na rozšírenie a skvalitnenie športovej činnosti, a to zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Úspešní žiadatelia môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a údržbu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom či na organizáciu masových telovýchovných a športových podujatí alebo na reprezentáciu športovca na podujatiach európskeho a svetového formátu.

Cieľom programu Kultúra je aj podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov, vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní, výstav, sympózií a seminárov. Financie sú určené aj na podporu edičnej činnosti, teda na vydávanie publikácií, prípadne CD nosičov. Uchádzači môžu získané peniaze použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, opravy a údržbu kultúrnych pamiatok, pamätihodností obce alebo mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov či objektov. Rovnako aj priestranstiev, ktoré sú určené na kultúrne podujatia, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Medzi priority PSK patrí aj kvalitné poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi na jeho území. Žiadatelia sa v rámci programu Sociálne služby môžu uchádzať o dotácie na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy zariadení, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom. Program je zameraný aj na opravu a údržbu zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby.

„V tomto roku máme takúto novinku, že žiadatelia v prvej fáze nemusia predkladať všetky potrebné dokumenty. Stačí, že zašlú žiadosť. Až keď bude ich žiadosť schválená a dostanú dotáciu, dodajú ku podpisu zmluvy potrebné materiály. Väčšina materiálov sa dodáva vo forme čestného vyhlásenia, takže aj to je zjednodušenie pre žiadateľov,“ dodala Olekšáková. Minimálna výška dotácie je päťsto eur, maximálna päťtisíc eur, pričom spolufinancovanie projektu je dvadsať percent zo schválenej dotácie. Uchádzači o finančné prostriedky môžu predkladať žiadosti na Výzvu zastupiteľstva PSK do 15. februára 2019 a na Výzvu predsedu PSK do 31. augusta 2019.

 

Zdroj: TASR

 

 

Komentáre