Spojili Slovanov a zanechali po sebe kultúrne dedičstvo

SlovenskoHistória

Piaty júlový deň je už tradične sviatočný. Slováci a Česi totiž slávia sviatok významných slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda.

Tí sa do histórie Slovanov zapísali doslova nezmazateľnými písmenami, a aj preto je na území Slovenska a Česka vyhlásený štátny sviatok.  V piatok 5. júla si kresťania pripomínajú významný prínos misie solúnskych bratov na území niekdajšej Veľkej Moravy v rokoch 863 – 885.

Cyril a Metod priniesli písmo - hlaholiku a najstarší slovanský spisovný jazyk - staroslovienčinu. „Bolo potrebné písmo, aby bola slávená liturgia v domácom jazyku. Konštantínovi sa to podarilo vo veľmi krátkom čase. Zostavil abecedu, teda hlaholiku a nemal problém preložiť do tohto jazyka všetky potrebné veci, či už bohoslužobné knihy, sväté písmo, alebo kázne. K tomu jeho brat Metod preložil množstvo právnických prepisov,“ vysvetľoval cirkevný historik Peter Zubko.

Foto
Súsošie svätcov Cyrila a Metoda / TASR

Hlavnou náplňou misie Cyrila a Metoda bolo predovšetkým šírenie kresťanstva, kultúry a vzdelania. „Išlo o kresťanskú misiu, ktorá upevňovala na Morave kresťanstvo. To už bolo na našom území zasiate, ale ešte nie upevnené. Oni vlastne pokračovali v tom, čo tu už stihlo vzniknúť. Dokonca aj viacerí pápeži ocenili tento misionársky prístup. Cyril a Metod nezničili slovanskú kultúru, práve naopak. A to je udalosť, aká nemá obdobu,“ konštatoval Zubko.

Výrazným medzníkom v tomto období bolo založenie školy, kde sa vzdelávali budúci kňazi. Viedol ju však už iba sám Metod, ktorý bol medzičasom na žiadosť blatnohradského kniežaťa Koceľa v Panónii vymenovaný za arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre slovanské národy. Cyril 14. februára 869 zomrel. „Jednoducho povedané – vzniklo teologické učilište. Bratia urobili jeden geniálny ťah. Oni totiž neučili našich kňazov latinčinu. Kvalitne naučiť niekoho jazyk trvá niekedy aj desať rokov. Cyril a Metod skrátili čas tým, že preložili všetky potrebné veci do staroslovienčiny a vyučovali v ich rodnom jazyku,“  objasňoval rímskokatolícky duchovný, historik a slavista Zubko. 

Svoje poslanie misionára Metod zavŕšil dokončením prekladu Svätého písma do staroslovienčiny, s čím mu pomáhali jeho dvaja žiaci. Metod už cítil, že mu ubúda síl. Napokon zomrel 6. apríla 885 ako 70-ročný. Cyril a Metod stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Aj preto je dnešný sviatok naozaj významný. „Tento sviatok je vzácny pre všetkých Slovanov, pretože to je jedna z vecí, ktorá nás spája. Každý slovanský národ, bez ohľadu na to, kde žije, rovnako považuje za zakladateľa svojej slovanskej písomnosti a kultúry práve svätých Cryila a Metoda. My sa len môžeme tešiť, že sa to udialo na našom území,“ dodal na záver Zubko.

 

Autor: PATRIK LIŠČINSKÝ

 

Komentáre