Súd zamietol žalobu spoločnosti známej z kauzy ťažby uránu na Jahodnej

KošiceSpravodajstvo

Okolie Jahodnej bude aj naďalej slúžiť na rekreáciu Košičanov.

Bratislavský Krajský súd zamietol žalobu spoločnosti Ludovika Energy voči ministerstvu životného prostredia a viacerým samosprávam vrátane mesta Košice ohľadom určenia prieskumného územia Kamenné v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach.

Spoločnosť známa z kauzy prieskumu uránového ložiska v lokalite Jahodná – Kurišková pri Košiciach, s ktorým nesúhlasili najmä ochrancovia prírody, požiadala ešte v roku 2015 ministerstvo životného prostredia o určenie prieskumného územia v katastrálnom území Kamenné (MČ Košice – Sever). Firma tam chcela údajne robiť ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov, vzácnych zemín.

Účastníci správneho konania – Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, MČ Košice – Sever a obec Košická Belá vyjadrili nesúhlas so žiadosťou Ludovika Energy, zamietavé stanovisko vydalo v októbri 2016 aj Ministerstvo životného prostredia SR. Následne firma podala v apríli 2017 súdnu žalobu na Ministerstvo životného prostredia SR, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného. Krajský súd v Bratislave žalobu Ludovika Energy nedávno zamietol.

Okrem iného sa v zamietavom rozsudku uvádza, že príslušné ministerstvo neurčí prieskumné územie v katastri dotknutej obce a v území dotknutého samosprávneho kraja, ak dotknutá obec alebo dotknutý samosprávny kraj nesúhlasí s určením prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu jeho nesúladu so stanovenými cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, alebo záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie.

Foto
Ludovika Energy získala povolenie na prieskum uránových, molybdénových a medených rúd v lokalite Jahodná – Kurišková v roku 2005 / TASR

Ludovika Energy v žalobe namietala, že prvostupňový orgán nevydal rozhodnutie do troch mesiacov od začatia konania, čiže od podania návrhu na správny orgán dňa 20. 4. 2015, ale až 24. 10. 2016, a rozhodnutie žalobcovi bolo doručené až 4. 11. 2016. Žalobca bol toho názoru, že správny orgán nekonal v súlade s právnymi predpismi a nepokračoval v konaní po doručení záverečných správ.

Súd sa s ich tvrdením nestotožnil a uviedol, že správny orgán v konaní nespôsobil prieťahy. Podľa súdu, spôsobil si ich sám žalobca, a to tým že si nesplnil povinnosť v zmysle zákona. V minulosti bol totiž držiteľom dvoch prieskumných území Čermeľ – Jahodná a Spišská Nová Ves, avšak nepredložil vypracované záverečné správy z prieskumu lokalít, a neodovzdal ich Štátnemu geologickému ústavu.

Ludovika Energy získala povolenie na prieskum uránových, molybdénových a medených  rúd v lokalite Jahodná – Kurišková v roku 2005. Keď po desiatich rokoch prieskumu rudných ložísk ministerstvo životného prostredia aj na základe protestov širokej verejnosti, vrátane ochranárov a dotknutých miestnych samospráv, nepredĺžilo platnosť povolenia na ďalší prieskum lokality, prieskumné územie zaniklo. Ludovika Energy rozhodnutie ministerstva napadla súdnou žalobou, avšak Krajský súd v Bratislave ju v roku 2016 zamietol.

V novele geologického zákona z roku 2014 sa uvádza, že na území Slovenskej republiky sa smú ťažiť rádioaktívne nerasty iba v tom prípade, ak ťažbu formou referenda odsúhlasia obyvatelia dotknutých obcí. 

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre