Ťažba na Čergove sa zastavila. Lesníci čakajú, čo bude ďalej

VýchodSpravodajstvo

Aktivisti sú v prípade opätovného výrubu pripravení znova zakročiť. Lesy chcú brániť ďalšími trestnými oznámeniami i blokádou.

Štátne lesy ťažia v pohorí Čergov na cudzích pozemkoch. Tvrdí to Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktoré 7. novembra výrub zablokovalo. Po diskusii so súkromnými vlastníkmi jednotlivých parciel, začalo od nich pozemky rovno skupovať.

„Štátne lesy ťažia na pozemkoch, ktoré patria súkromným vlastníkom. Ťažia aj v poraste, ktorý patrí Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK. My sme teda oslovovali súkromných vlastníkov s tým, že chceme kúpiť tieto pozemky, a keď sa dozvedeli, že podnik Lesy Slovenskej republiky tam ťaží bez toho, aby ich oslovil alebo sa s nimi nejak korektne dohodol, tak boli naozaj rozhorčení a predali nám svoje pozemky,“ uviedla koordinátorka pre Čergov z Lesooochranárskeho zoskupenia VLK Katarína Grichová.

Podľa štátnych lesov pri začatí prác v polovici októbra však pilčíci neťažili v dielci 398, kde by sa nachádzali pozemky ochranárov. Ako pre Košice Online povedal riaditeľ Odštepného závodu Prešov, Lesy Slovenskej republiky Jozef Krochta, väčšinu dielca majú v správe. A keďže zo strany pôvodného vlastníka, ktorý má jednu parcelu, nebol záujem o vrátenie užívacích práv, pozemok mali v zákonnom nájme. Tvrdenia, že hospodárili nezákonne preto odmietajú.

„Sme presvedčení, že sme neporušili zákon o ochrane prírody a krajiny, lebo hospodárime podľa platného Plánu starostlivosti o les,“ prízvukoval Krochta.

Foto
Lesníci označili na výrub 790 kubíkov dreva. Stihli vyťažiť len dvesto / MP

Parcely kúpili až po podaní trestného oznámenia

Ako ďalej uviedol, tri dni po zastavení ťažby zistili, že došlo ku kúpe jednej parcely v predmetnom dielci. Pôvodní vlastníci, od ktorých si ochranári kúpili pozemky, pritom predtým nežiadali o prinavrátenie vlastníckych a užívacích práv.

Potvrdilo to aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Opatrenia podľa neho prebiehajú v súlade s platným Programom starostlivosti o les. Kúpu pozemkov zo strany ochranárov preto rezort považuje za účelovú.

„Na základe nových skutočností bolo zistené, že Lesoochranárske zoskupenie VLK zakúpilo parcelu EKN 518/54, ktorá z časti zasahuje aj do porastu, v ktorom bola realizovaná ťažba Lesmi Slovenskej republiky. Musíme však zdôrazniť, že dátum zakúpenia parcely je 10. novembra tohto roku, avšak dátum podania trestného oznámenia bol 7. novembra tohto roku. Z toho vyplýva, že v dobe podania návrhu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK nebolo vlastníkom v predmetnom poraste a ich kúpa bola len účelová a tvrdenia zavádzajúce,“ informovala Zuzana Peiger Ačkajová z odboru komunikácie a marketingu MPRV.

V prípade, že vlastníci požiadajú o prinavrátenie, lesníci im musia pozemky odovzdať. Podľa Krochtu však na nich už budú hospodáriť podľa seba. To znamená, že vlastníci budú musieť mať odborného lesného hospodára.

Foto
Riaditeľ Odštepného závodu Prešov Jozef Krochta hovorí, že s ťažbou budú pokračovať až po vyšetrení prípadu

Ministerstvo: Vtáctvu sa nič nestane

Lesoochranári tvrdia, že oblasť Čergov je územie európskeho významu. Hniezdia tu rôzne druhy vtákov, žije tu vlk, rys i medveď. Preto by sa podľa nich malo v oblasti hospodáriť jemnejšie, čo sa súčasnosti vôbec nedeje.

„Celá táto oblasť patrí do takzvanej Natury 2000. To znamená, že je tu vtáčie územie, ktoré sa volá Čergov a je tu územie európskeho významu. Preto by sa tu malo hospodáriť podľa nejakých prísnejších pravidiel, aj čo sa týka hniezdenia vtákov, aj ohľadom toho, že tu žijú niektoré živočíchy, ktoré sú európsky chránené,“ vysvetlila Grichová a upozornila, že výrubom sa ničia hniezdne biotopy. To znamená, že zanikajú stromy, ktoré sú vhodné na hniezdenie. Niektoré druhy vtákov podľa nej nedokážu zahniezdiť v mladom lese.

„Lesy SR realizujú v danej lokalite obnovu lesa, ktorá prebieha šetrným spôsobom, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtáctva budú zachované na celej ploche. Opatrenia prebiehajú v súlade s platným Programom starostlivosti o les, ktorý bol pripravený za účasti odborníkov a verejnosti,“ reagovala Ačkajová.

Zároveň dodala, že v oblasti prameňa riečky Ľutinka v Čergovskom pohorí vykonáva Štátny podnik Lesy SR obnovnú ťažbu v 110-ročnom hospodárskom poraste. Zdôraznila, že v žiadnom prípade sa nejedná o invazívne vyklčovanie 200-ročných porastov, ako to tvrdia ochranári.

„Išli sme jednotlivým výberom tak, aby došlo k postupnej obnove, kde je obnovná doba 40 rokov. Stromy, ktoré tam sú, už majú svoj rubný vek. Zdôrazňujem, je to hospodársky les, nie je to žiaden ochranný les alebo les osobitného určenia. Vzhľadom na požiadavky, ktoré boli, aj zákon nám to stanovuje, nechávame stromy na dožitie – práve staršie, bútľavé. A to tak, aby vtáky a živočíchy, ktoré tam žijú mali ďalej svoj životný priestor, kde by mohli hniezdiť a prežívať,“ prezradil riaditeľ Odštepného závodu v Prešove.

Galéria k článku

Nevyťažili ani tretinu

Poznamenal, že v pláne mali na Čergove vyrúbať 1500 kubíkov dreva. Na ťažbu vyznačili 790 kubíkov, do 7. novembra sa im však z toho podarilo zrealizovať len 200 kubíkov. Ochranári totiž zablokovali ťažbu priamo v teréne a podali niekoľko trestných oznámení.

„Siedmeho bol daný podnet zo strany Lesoochranárskeho združenia Vlk. Jedným z podnetov bolo trestné oznámenie za neoprávnenú ťažbu, ďalší podnet bol o porušení zákona o ochrane prírody a krajiny. Plus bol ešte daný podnet na inšpekciu životného prostredia za porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. Na základe tohto podnetu sme zastavili ťažbu až do vyšetrenia prípadu,“ priblížil Krochta.

Dôvodom zastavenia ťažby bol okrem iného aj fakt, že v označenom priestore sa každý deň pohybujú dobrovoľníci, ktorí kontrolujú, či sa s ťažbou opäť nezačalo. Podľa Krochtu je tam veľké nebezpečenstvo úrazu, a preto je vhodnejšie ťažbu až do vyšetrenia nevykonávať.

„Čakáme na vyšetrenie alebo na konanie zo strany polície, aké budú výstupy, závery z vyšetrovania a plus stanovisko inšpekcie životného prostredia. Keďže bola ťažba zastavená, naši dodávatelia prác, ktorí robia pre nás služby v ťažbe a sústreďovaní dreva, teraz momentálne nepracujú, stoja. Čakáme, čo bude ďalej,“ dodal na záver Krochta.

V prípade, že by sa s ťažbou pokračovalo, lesoochranári sú odhodlaní podať ďalšie trestné oznámenia. Okrem toho sú pripravení aj „nabehnúť“ znova do terénu a opätovne výrub zablokovať.

 

Autorka: LEA HEILOVÁ

Komentáre