Trojičný stĺp na Dominikánskom námestí

KošiceHistoricKE

Za presbytériom Dominikánskeho kostola z vonkajšej strany stojí stĺp sv. Trojice, ktorého originál pochádza z roku 1722. Pôvodne bol postavený na južnom predmestí a až v roku 1929 bola mestskou radou poverená kamenárska firma V. Fricsovszky jeho renováciou a premiestnením z vtedajšej Peštianskej cesty na Dominikánske námestie.

Foto
Zakreslenie Trojičného stĺpa na Homolkovom pláne Košíc z roku 1869 / HistoricKE

Trojičný barokový stĺp so súsoším svätej Trojice bol postavený v roku 1722 na južnom predmestí Košíc pri niekdajšom cintoríne sv. Jána Nepomuckého. Budovanie takýchto stĺpov bolo rozšírené v katolíckych krajinách najmä v 17. a 18. storočí. Socha bola vytvorená zo sekaného pieskovca. Situovanie stĺpa v rozvíjajúcom sa južnom predmestí spôsobovalo viacero problémov na začiatku 20. storočia a sochu pre jej zachovanie bolo potrebné premiestniť.

„Na návrh komisie verejných prác vzala mestská rada na známosť, že socha sv. Trojice, ktorá je teraz umiestnená na Peštianskej tr. v ose Skladnej ulice v takom zlom stave, že má sa opraviť tým viac, lebo socha je najstaršou umeleckou a historickou pamiatkou mesta Košíc.“

O oprave a premiestnení rozhodla mestská rada ešte v roku 1927. Pôvodne bola obnova naplánovaná na rok 1928, ale pre vážnejšie zdravotné problémy vedúceho kamenárskeho závodu, ktorý mal realizovať práce, Alajosa Fricsovzkého, bola presunutá na rok 1929.1

„Poneváč socha sv. Trojice, ktorá je nateraz na Peštianskej triede postavená, je umelecko historické dielo, na ktorom mieste sa následkom verejnej premávky celkom znivočí, súhlasí s tým, aby tá socha bola v rámci obnosu 6000 Kč. opravená a na inom hodnom mieste umiestnená. Poveruje teda IX. oddiel, aby v rámci tohto obnosu dal sochu opraviť a po upravení má sa umiestniť na Dominikánskom námestí, eventuálne na inom mieste.“ Zo zasadnutia mestskej rady, 24. januára 1928

Obnova a premiestnenie na Dominikánske námestie tak bolo ukončené v roku 1929. Za prácu mesto vyplatilo kamenárskej firme 6000 Kč2 v roku 1929 a o rok neskôr zvyšnú sumu 2530 Kč.

1 MMK 1930, spis 9. október 1928

2 MMK 1930, spis 19. september 1929

Foto
Dominikánske námestie s trhoviskom okolo Trojičného stĺpu na fotografii z roku 1959  / HistoricKE

„Nariaďuje teda, aby táto socha bola odborne opravená, rozpadnuté kamenné časti majú sa zameniť, poveruje IX oddiel, aby v rámci obnosu 10000 Kč. mohol nariadiť o obore svojej pôsobnosti opravu Vincentom Fricsovszkym, sochárskym majstrom a mimo toho súhlas s tým, aby opravená socha bola umiestnená na Dominikánskom námestí s tým spôsobom, že pred touto sochou sa má vystaviť jedná kamenná bazena, do ktorej podsochy má sa zamontovať vodomer na základe predostretého plánu. Mestská rada tým súčasne vyzýva m. verejných podnikov, aby spojenie tejto bazeny vodovodom a kanalizáciou čím skôr previedla, aby mohla byť nateraz tam prevádzaná asfaltová práca čím skôr skončená.“ Archív mesta Košice

Foto
Faktúra za obnovu a premiestnenie Trojičného stĺpa na Dominikánske námestie  / Archív mesta Košice

Stĺp sa skladá so soklovej časti, ktorá siaha do výšky približne dva metre, valcovitého drieku s volútovou hlavicou a súsošia sv. Trojice. Soklová časť má štvorcový prierez, medzi spodnou a hornou profilovanou rímsou je na každej strane obdĺžniková kazeta s vykrojenými rohmi. Kazeta na východnej strane má reliéfnu výzdobu: erbový štít (v erbovom poli vták) s prilbicou a prikrývadlami v tvare do strán rozvinutých rokajov. Na prilbe je posadený klenot, opakujúci sa motív zo štítu: vták, stojaci na korune. Ostatné kazety majú hladké plochy s pozlátenými majuskulnými nápismi.

Na hornej rímse soklovej časti je umiestnená kruhová profilovaná podnož okrúhleho stĺpa. Hlavnou súčasťou stĺpa je súsošie vo vrchole umiestnené na volútovej štvorstrannej hlavici. Súsošie predstavuje sediaceho Boha Otca zobrazeného ako starého patriarchu s uzavretou korunou na hlave. V lone drží oba konce priečneho ramena kríža, s ukrižovaným korpusom Krista. Holubica, symbol Ducha Svätého — je pri nohách Stvoriteľa. Celú architektúru dotvára a vymedzuje obdĺžniková ohrada s kamenným soklom a dekoratívnou kovanou mrežou.

Foto
Trojičný stĺp na Dominikánskom námestí dnes  / HistoricKE

V rokoch 1982 – 1984 bolo čiastočne zvetrané kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice demontované, konzervované a umiestnené do Východoslovenského múzea v Košiciach a na jeho mieste je vystavená verná kópia.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre