Povinnosť deratizácie v Košiciach majú aj podnikatelia

KošiceSpravodajstvo

Hlodavce môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia.

V metropole východu sa začalo s jarnou deratizáciou a reguláciou živočíšnych škodcov. Košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) ju nariadil na celom území až do konca apríla.

„Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Hlodavce sa považujú za významných prenášačov rôznych ochorení u ľudí aj zvierat a môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Celoplošná deratizácia má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a zároveň zabrániť migrácii. Pravidelne však dochádza k ich premnoženiu. Táto obava vznikla aj po zavedení zberu kuchynského bioodpadu.

„Tunajší správny orgán sporadicky zaznamenáva podnety občanov na výskyt hlodavcov, najmä potkanov, pri obytných domoch, na verejných priestranstvách, na neudržiavaných pozemkoch a na nezabezpečenie odstránenia uhynutých hlodavcov aj po vykonaní deratizácie. Za obdobie od januára 2023 až do súčasnosti neboli na tunajší úrad doručené podnety od občanov, v ktorých by poukazovali na výskyt hlodavcov,“ uviedol RÚVZ.

Foto
Hlodavce sa meste pravidelne premnožujú / TV KOŠICE

Mesto bude zabezpečovať deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí. Okrem mesta Košice a mestských častí majú túto povinnosť aj právnické a fyzické osobypodnikatelia a fyzické osoby v užívaných, respektíve spravovaných objektoch. Fyzické osoby musia vykonávať reguláciu živočíšnych škodcov napr. aj v pivničných priestoroch rodinných domov a bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat.

„Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – budú deratizáciu prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov zabezpečovať v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Týka sa to aj školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie je potrebné uchovať po dobu troch mesiacov, vysvetlil Tokarčík.

Mesto a mestské časti môžu vykonávať deratizáciu aj v období, keď nie je nariadená celoplošne. 

Komentáre