V Košiciach stúpa počet žiadostí o kolaudačné rozhodnutie

KošiceSpravodajstvo

Lehota na ich vydanie sa však môže v niektorých prípadoch predĺžiť.

V decembri sme vás informovali o tom, že v metropole východu pribúdajú nehnuteľnosti najmä v jej okrajových zónach, pričom ide najčastejšie o rodinné domy. V ich výstavbe dominovala v poslednom období mestská časť Krásna, kde sa za posledných desať rokov postavilo viac ako 500 domov. Realizácia výstavby sa ukončuje kolaudáciou, ktorou nehnuteľnosť získava štatút legálnej stavby. Jej proces sa však podľa košického stavebného úradu môže skomplikovať.

„Je to najmä vtedy, ak stavebník stavbu nezrealizuje v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. Teda postaví stavbu inak, ako bola v projekte. Takisto je to aj v prípade, ak stavba nie je stavebne ukončená, lebo sa stavebník domnieva, že sú to iba detaily ako napríklad nedokončené zábradlia a podobne. Ďalšou situáciou je napr. nezaistenie bezpečného prístupu a príchodu k stavbe. Situácií je veľké množstvo, každá sa posudzuje individuálne podľa konkrétneho skutkového a právneho stavu priamo na mieste stavby,“ uviedol stavebný úrad.

Foto
Realizácia výstavby sa ukončuje kolaudáciou / TASR

Úrad má na vydanie rozhodnutia presne stanovenú lehotu, a to spravidla 30 dní. Pri nedostatkoch sa však môže predĺžiť.

„Ak v kolaudačnom konaní stavebný úrad zistí vady a nedorobky alebo stavebník nedoložil k žiadosti alebo na miestom šetrení požadované podklady, úrad stavebníka vyzve na doplnenie a konanie preruší. Počas prerušeného konania lehoty na vydanie rozhodnutia neplynú. Stavebníkovi sa môže zdať, že prejde dlhý čas, keď sa nič nedeje, ale stavebný úrad čaká na odstránenie nedostatkov zo strany stavebníka, ktoré sú zákonnou podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia,“ dodal úrad.

V Košiciach bolo vlani vydaných viac kolaudačných rozhodnutí ako v minulosti. Stavebný úrad dodáva, že ak je budova využívaná bez tohto rozhodnutia, stavebník sa dopúšťa priestupku alebo správneho deliktu v zmysle stavebného zákona.

Komentáre