V okolí priemyselného parku Valaliky vzniknú nové cesty aj cyklotrasy

VýchodSpravodajstvo

Práce na stavbe pokračujú.

Na území budúceho priemyselného parku vo Valalikoch sa naďalej uskutočňovali úvodné prípravné práce. V uplynulých mesiacoch to boli najmä archeologické prieskumy a skrývka ornice v súlade s vydanými povoleniami. Tým predchádzali skôr realizované prieskumy a vysporiadanie pozemkov.

„Pripravované územie je potrebné vnímať v globálnom kontexte a rozsahu niekoľkých desaťročí. Sledovali sme a dlhodobo vyhodnocovali aktuálne zaťaženia komunikácií v regióne aj požiadavky na infraštruktúru -  vodovodné prípojky, kanalizáciu, cyklistické cesty, protihlukové bariéry,“ vysvetlil riaditeľ Valaliky Industrial Park Miloš Durec.

Po realizácii dopravného prieskumu, ktorý skúmal intenzitu dopravy v oblasti, sa v súčasnosti uvažuje o rôznych riešeniach dopravy tak, aby park výraznejšie pomohol regiónu a mestu.

„Sústreďujeme sa na dlhodobú udržateľnosť a strategicky tak uvažujeme aj pri plánovaní infraštruktúry. Množstvo opatrení na ochranu životného prostredia a náhradných opatrení tam, kde ku zásahu do životného prostredia musí prísť, je dôkazom, že svoj záväzok berieme veľmi vážne,“ dodal Durec.

Foto
Na území pokračujú prípravné práce / Valaliky Industrial Park

Štúdie skúmali dopravné zaťaženie až do roku 2040. Na ich základe budú vybudované obchvaty mestskej časti Košice – Šebastovce a obcí Valaliky, Geča, Čaňa, ktoré významným spôsobom prispejú k odbremeneniu dopravy v týchto obciach. V lokalite a okolí je navrhnuté vybudovanie približne 14,5 kilometrov nových ciest a približne 7 kilometrov rekonštruovaných a rozšírených ciest.

Počíta sa tiež s prímestskou vlakovou dopravou, ktorá dokáže napojiť a obslúžiť širší región, prípadne aj zahraničné lokality. V rámci návrhu bude vybudovaný terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) pri obci Valaliky, ktorý pomôže obyvateľom okolitých obcí a zamestnancom strategického parku pohodlnejšie využívanie hromadnej dopravy.

V blízkosti parku bude vybudovaných približne 11 kilometrov cyklotrás. V areáli vznikne zelený pás, ktorý bude mať nielen izolačnú funkciu, ale prispeje ku skvalitneniu životného prostredia. Zároveň tým bude kompenzovaný aj výrub drevín v parku a vzniknú aj nové protihlukové opatrenia.

Komentáre