V predčasných voľbách bude možné hlasovať zo zahraničia aj v ktoromkoľvek okrsku

SlovenskoArchívParlamentné voľby 2023

Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 30. septembra.

Presne o tri mesiace znova pristúpime k hlasovacím schránkam a rozhodneme o novom zložení parlamentu. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 30. septembra o 7.00 hod. a občanom budú k dispozícii do 22.00 hod.  Volič môže hlasovať v okrsku, v ktorom je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. O jeho vydanie môže požiadať obec svojho trvalého pobytu, a to listom a mailom najneskôr do 8. septembra alebo osobne do 29. septembra. Zuzana Eliášová z rezortu vnútra povedala, že obce ich začnú vydávať od 16. augusta:

„Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) má občan Slovenska, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Za poslanca NR SR môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku.“

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené či pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Zo zahraničia je možné voliť poštou, pričom žiadosť je potrebné podať do 9. augusta buď listom, alebo elektronicky.

„Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou najneskôr 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie. Pri elektronickom podaní ministerstvo vnútra voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu ministerstva, kde budú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín. Pri písomnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky,“ doplnila Eliášová.

Foto
Presne o tri mesiace znova pristúpime k hlasovacím schránkam (Ilustračná fotografia) / TASR

Tento spôsob hlasovania je určený aj pre občanov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine. Aj občianske združenie Srdcom doma sa snaží mobilizovať občanov v zahraničí, aby sa zúčastnili volieb. Jeho predseda Samuel Zubo pre Košice Online uviedol, že jedným z cieľov je rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia na všetky voľby organizované na Slovensku:

„Prvým cieľom je zvýšiť počet hlasov zo zahraničia na 100-tisíc, čo by bol dvojnásobok oproti počtu hlasov z roku 2020. Druhým cieľom je posilnenie vzťahu Slovenska k občanom žijúcim v zahraničí, aby sme možno na nich tak veľmi nezazerali alebo im nevyčítali, že odišli a hľadali skôr možnosti, ako obohatiť Slovensko tým, čo od nich môžeme získať. Tretím cieľom je zvýšenie angažovanosti občanov Slovenska, ktorí sú v zahraničí v prospech Slovenskej republiky.“

Slováci žijúci v zahraničí sa chcú čo najviac zapájať do veci verejných vrátane účasti vo voľbách a zodpovedne pristupovať k budúcnosti Slovenska. Po prvýkrát bude komplexne známe, ako dopadli voľby zo zahraničia.

„V kampani sme možno prvýkrát v histórii spojili občiansku spoločnosť na Slovensku v zastúpení asi 40 neziskových organizácií a krajanských spolkov. Tieto organizácie spoločnými silami v týchto dňoch až do 9. augusta budú vyzývať občanov v zahraničí, aby sa zúčastnili volieb,“ dodal Zubo.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré budú doručené ministerstvu vnútra najneskôr do 29. septembra do 12.00 hod. Politické strany musia do nedele 2. júla do polnoci podať kandidátne listiny, ktoré nebude možné dopĺňať či meniť poradie. Štátna komisia ich preskúma do 12. júla a najneskôr 22. júla ich zaregistruje.

Komentáre