V ústave spred sto rokov bolo zakotvené priame, rovné a tajné volebné právo

SlovenskoZaujímavosti

Účasť vo voľbách dosahovala vyše 90 percent.

V deň v poradí ôsmych parlamentných volieb (29.2.) si budeme pripomínať sté výročie schválenia Ústavnej listiny Československej republiky. Tú schválilo Revolučné národné zhromaždenie 29. februára 1920, pričom je pokladaná za jednu z najstabilnejších ústav v medzivojnovom období. „Ústava kodifikovala právny systém prvej Československej republiky a nahradila predtým schválenú dočasnú ústavu. Tá z roku 1920 patrila k veľmi dôležitým právnym dokumentom kvôli tomu, že zaviedla v Československu demokratický charakter a jej dodržiavanie, obsah, charakter dávali rásť Československej republike, ktorá bola jednou z mála demokratických krajín vo vtedajšej Európe,“ uviedol vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Martin Pekár.

Foto
V Československu mohli voliť aj ženy / TASR

Ústava vo svojej preambule zakotvila existenciu československého národa. Doktrína vychádzala z názoru, že Česi a Slováci tvoria jeden národ a výrazne prispela k rozvoju slovenskej spoločnosti, čo potvrdil aj Pekár: „Československo prinieslo do života slovenskej spoločnosti úplne kvalitatívne nový rozmer politického života. Dovtedy v podmienkach Uhorska bolo volebné právo pomerne limitované a voliť mali právo len muži, ktorí spĺňali predpísané kritériá. Počet voličov bol veľmi nízky, možno na úrovni piatich percent. Nová ústava, nový štát umožnili oveľa väčšiu občiansku participáciu a podieľanie sa na veciach verejných.“

V ústave bolo tiež prvýkrát zakotvené priame, rovné a tajné volebné právo, čo vytvorilo základy volieb tak, ako ich poznáme dnes. „V Československu v tomto období mohli voliť už aj ženy, čo bola veľká výnimka. Samozrejme, mohli voliť všetci občania, ktorí spĺňali ústavou kodifikované podmienky. V súvislosti s tým, že aj tohto roku máme parlamentné voľby, je dôležité a zaujímavé spomenúť, že vtedajšia spoločnosť si toto právo doslova užívala a volebná účasť v medzivojnovom Československu bola veľmi vysoká,“ dodal Pekár s tým, že po schválení Ústavy Československej republiky bola volebná účasť občanov viac ako 90 percent.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre