Väčšina študentov absolvuje štátnice za prísnych opatrení. Na niektoré odbory sa zrušili prijímačky

VýchodKoronavírus

Rozhodnutie o forme skúšok je v kompetencii vedenia vysokej školy.

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila výučbu a harmonogram akademického roka na jednotlivých univerzitách. Niektorí študenti ukončili letný semester dištančnou formou, iní sa s postupným uvoľňovaním opatrení opäť vrátia do škôl. Študenti končiacich ročníkov absolvujú štátne záverečné skúšky buď online, alebo osobne. Rozhodnutie o forme štátnic je v kompetencii vedenia vysokej školy.

UPJŠ

„Štátne skúšky budú prebiehať spravidla dištančnou metódou za prísnych opatrení, ktoré vychádzajú z odporúčaní kompetentných štátnych inštitúcií a zodpovedajú našim možnostiam. Čo sa týka konkrétnych opatrení, samozrejmosťou sú rúška, dezinfekčné roztoky, pravidelná dezinfekcia priestorov, rozostupy, meranie teploty a pod. Kolegovia, ktorí patria do niektorej z rizikových skupín, sa poväčšine pripájajú z domu. Robíme všetko preto, aby sa predchádzalo ohrozeniu zdravia študentov a zamestnancov UPJŠ. V prípade záujmu študentov bude možné zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok aj v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), avšak len za zvýšených protiepidemiologických opatrení. Dnes už v odôvodnených prípadoch uvažujeme aj o prezenčnej metóde pri štátnych skúškach,“ uviedol pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan

Spôsob prijímacieho konania určujú fakulty UPJŠ. Termín podávania prihlášok sa pre uchádzačov predĺžil a vo viacerých programoch bola zrušená prijímacia skúška.

Foto
Štátne skúšky na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / TASR

UVLF

Štátnice na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) začali už 4. mája, pričom sa realizujú buď prezenčnou, alebo online formou v závislosti od študijných programov.

„Pri prezenčnej forme štátnej skúšky je zvýšený hygienický režim v posluchárni. Osobný kontakt vrátane podávania rúk je zakázaný. Študent príde na skúšku v presne stanovenom čase vo vlastnom rúšku a rukaviciach a s vlastnými písacími pomôckami. Pred vstupom sa meria teplota a dezinfikujú ruky. Obhajoby záverečných prác sa konajú bez prítomnosti školiteľa a oponenta. Hromadné vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok sa nekoná, komisia zhodnotí štátnu skúšku i obhajobu záverečnej práce študenta a výsledné hodnotenia zapíše do informačného systému AIS, kde si ich študent prečíta,“ informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Prijímacie skúšky na štúdium v slovenskom jazyku na UVLF sa uskutočnia formou online testov, pričom na programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia sa vyžaduje úspešné absolvovanie písomného testu z biológie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva.

TUKE a PU

Študenti Technickej univerzity v Košiciach absolvujú štátnice prostredníctvom videokonferencie. Uchádzači môžu podať prihlášku aj elektronicky. Sedem z ôsmich fakúlt Prešovskej univerzity (PU) sa rozhodli realizovať štátnice prezenčnou formou. Ako povedala hovorkyňa PU Anna Polačková, Fakulta manažmentu uprednostnila dištančnú metódu:

„V prípade prezenčnej formy za fyzickej účasti študenta a komisie bude skúšanie prebiehať za dodržania prísnych hygienických podmienok, pričom bude stanovený jasný harmonogram, aby sa na jednom mieste nenachádzal nadmerný počet osôb. Každý prítomný bude mať vlastné rúško, rukavice a pero. Po celý čas konania štátnych skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov a počet študentov v miestnosti je limitovaný. Ruší sa taktiež spoločné otvorenie a spoločné vyhlasovanie výsledkov, ktoré budú každému študentovi oznamované jednotlivo.“

PU vzhľadom na epidemiologickú situáciu zrušila prijímacie pohovory s osobnou účasťou uchádzača. Toto opatrenie sa týka odborov na Fakulte športu, Fakulte zdravotníckych odborov a na Filozofickej fakulte.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

 

Komentáre