Väčšinu vysokoškolákov na východoslovenských univerzitách čakajú online štátnice a obhajoby

VýchodKoronavírus

Neetickému správaniu študentov pomôžu predísť viaceré opatrenia.

Vysokoškoláci sa takmer celý akademický rok vzdelávajú online. Väčšina z nich rovnakou formou absolvuje aj skúškové obdobie či štátnice. Ako skonštatovala hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková, štátnice a obhajoby záverečných prác sa uskutočňujú dištančne:

„Skúšky môžu byť organizované prostredníctvom systému Moodle v písomnej forme skúšok, pri testoch alebo MS Teams pri ústnej skúške, alebo kombináciou týchto elektronických systémov. Počas štátnej skúšky je študent povinný mať zapnutý mikrofón spolu s kamerou počas celého trvania štátnej skúšky, nesmie vypnúť zvuk a obraz na svojom počítači.“

Štátnice v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku začali v polovici marca. Žiadny študent neabsolvuje skúšky prezenčne. UVLF zároveň zaviedla viaceré opatrenia, ktorými chce predísť neetickému správaniu študentov.

„Študent môže byť požiadaný o prehliadku miestnosti, zdieľanie pracovnej plochy alebo mu môžu byť kladené ďalšie doplňujúce otázky k jeho odpovedi zo štátnej skúšky. Pri realizácii skúšok písomnou formou v systéme Moodle univerzita odporúča garantovi predmetu v nastaveniach testu zvážiť a zohľadniť typ otázok, časový limit, zmenu poradia otázok a odpovedí, počet otázok v teste a počet otázok, ktoré sa študentovi zobrazia naraz na obrazovke, možnosť vrátiť sa k predchádzajúcej otázke,“ skonštatovala Bobriková.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Prednášky či semináre na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa počas letného semestra realizujú online formou. Rovnakým spôsobom je na väčšine fakúlt naplánované aj ukončenie akademického roka. Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan pripomenul, že študentom Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty je povolená prezenčná forma výučby:

Záverečné práce študentov budú odovzdané na oponovanie v elektronickej podobe. Formu konania skúšok a štátnych skúšok stanovujú dekani vo svojich rozhodnutiach. Prezenčnej formy skúšania sa môžu zúčastniť len skúšajúci a študenti, ktorí sa zúčastňujú pravidelného testovania v časových intervaloch podľa COVID automatu alebo majú výnimku z testovania na základe absolvovaného očkovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity Ervin Lumnitzer pre Rádio Košice uviedol, že semestrálne skúšky sa uskutočnia online formou. Prešovská univerzita v Prešove má však na to iný názor, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Anna Polačková:

„Univerzita plánuje realizovať štátnu skúšku prezenčnou metódou, samozrejme, za dodržania prísnych hygienických podmienok, pričom bude stanovený jasný harmonogram, aby sa na jednom mieste nenachádzal nadmerný počet osôb. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení aj na alternatívu v podobe dištančnej metódy, pokiaľ to aktuálne platná legislatíva bude umožňovať. Obdobne budeme postupovať aj v súvislosti so skúškovým obdobím.“

Rozhodnutie o konkrétnej metóde štátnej skúšky a forme skúškového obdobia je na vedení príslušných fakúlt, ktoré zohľadnia špecifiká a potreby  jednotlivých odborov. V prípade, že nenastane zhoršenie epidemiologickej situácie, univerzita odporúča prezenčnú metódu.  

„V rámci skúšobného procesu dištančnou metódou sa univerzita snaží apelovať na aplikáciu takých mechanizmov, ktoré by eliminovali snahu študentov siahnuť po nepovolených pomôckach. Z uvedených mechanizmov možno spomenúť zapnuté kamery počas skúšania, rôzne časové limity počas testovania, vhodne stanovené otázky a zadania, ktoré si  vyžadujú aplikovanie logického, kritického myslenia a vyjadrenie vlastného názoru podloženého argumentáciou či nastavenie možnosti zobrazenia len  jednej otázky na obrazovke, bez možnosti opakovaného zobrazenia,“ dodala Polačková s tým, že výsledné známky sú založené na priebežnom hodnotení práce študenta.  

Komentáre