Villa Cassa: Ako sa Košice prvýkrát objavili v zachovalých písaných dejinách

KošiceHistoricKE

Košice si tento rok pripomínajú 790. výročie svojej najstaršej známej písomnej zmienky. Prvýkrát sú zachytené v listine datovanej k roku 1230, a to vo forme Villa Cassa. Pod dobovým pojmom villa treba chápať významnejšie hospodárske a tovarovo-výmenné sídlisko, nielen obyčajnú osadu. Pojem villa sa v listine vzťahuje aj na Barca. Samozrejme, nejde o vôbec prvý zápis Košíc, starší sa však nezachoval, a preto práve tento z roku 1230 sa tak môže honosiť ako najstarší. Dnes si priblížime niektoré jej zaujímavosti, o ktorých ste možno nevedeli.

Foto
Najstaršia zmienka o Košiciach - rok 1230  / HistoricKE

Predmetom listiny bolo písomné svedectvo ˗ potvrdenie predaja pozemkov z majetku Lubina. To bola osada, ktorá sa kedysi nachádzala medzi Barcou a riekou Hornád a zanikla začiatkom 18. storočia.

V dokumente svedčia istí Symon a Petur, ktorých otcovia pochádzali z osady Košice, vtedy zapísanej v podobe „Villa Cassa“ pred predstaviteľmi jágerskej kapituly o predaji ich majetku Cekedovi, Bencovi a Bohuslalovi. Zaujímavosťou je, že otec Symona Gregor bol košickým farárom, ktorý bol ženatý a legálne mal deti. To značilo, že farár pochádzal z miestneho obyvateľstva, ku ktorému ešte neprenikli cirkevné reformy o celibáte. Význam Košíc podporuje aj farský kostol, ktorý mohol stáť na mieste dnešného kostola sv. Alžbety a bol pravdepodobne zasvätený sv. Mikulášovi.

Foto
Pásmo lesov Karpát  / Halaga, O. R.: Počiatky Košíc a zrod metropoly

V kúpno-predajnom zápise sú spomenuté pri metácii (popise hraníc pozemku) aj názvy susediacich obcí, ktoré sú už dnes súčasťou Košíc: Barca, villa Misloa, terra Libona, terra Keseru. Zaujímavosťou je, že všetky osobné mená v listine sú pôvodom kresťanské alebo slovanské, ani jedno meno nemá germanský ráz.

Foto
Listina z roku 1230, kde sa prvýkrát spomínajú Košice vo forme "villa Cassa" / HistoricKE

Vďaka tejto listine sa dozvedáme aj smerovanie dvoch hlavných ciest do Košíc. Jedna smerovala od Slanca (castrum salis) cez Kokšov po západnej strane Hornádu priamo do Košíc. Druhá prichádzajúc od Torysy popri opátstve v Krásnej pretínala prvú medzi Hornádom a dedinou Lubina, pokračovala popri Barci do Košíc.

Na záver je ešte potrebné spomenúť, že samotná listina sa dnes nenachádza v Archíve mesta Košice, ale v Slovenskom národnom archíve, v rodovom fonde Bárczayovcov.

Autor: HistoricKE

 

Komentáre