Vranov nad Topľou schválil druhú zmenu rozpočtu

VýchodSpravodajstvo

Poslancov čaká ďalšie rokovanie presne o týždeň.

vo Vranove nad Topľou sa usktočnilo 21. mestské zastupiteľstvo, ktoré so sebou prinieslo 13 bodov. Za prítomnosti 18 poslancov sa hneď v úvode venovali finančným otázkam. Po informatívnej správe o plnení kapitálového rozpočtu za prvý štvrťrok prešli k výsledkom kontroly čerpania financií a napokon aj k druhej zmene rozpočtu. Návrh predložil vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý:

„Dôvodom na druhú tohtoročnú úpravu rozpočtu bolo schválenie dofinancovania prístavby k ZŠ Sídlisko II, preklasifikovanie príjmov základných škôl a na zariadenia pre seniorov na kapitálové výdavky, zvýšenie transferu pre súkromné školy a školské zariadenia a navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na odkúpenie pozemkov. Celkovo je úprava príjmovej aj výdavkovej časti v sume 208 200 eur.“

Foto
Poslancov čaká najbližšie rokovanie presne o týždeň / facebook.com/mestovranovnadtoplou/

Poslanca Jána Kočiša ale zaujímalo, či ide o navýšenie z úveru alebo je to iba v rámci presunu financií. Keďže išlo len o presun, všetci poslanci túto zmenu jednohlasne schválili. Značnú časť zastupiteľstva si vyžiadali prevody majetku, ktorých bolo vyše dvadsať. Hoci sa niektorým poslancom nepozdávali sumy, za ktoré chce mesto buď pozemky prenajímať, alebo predávať, napokon väčšinu prevodov odobrili. Pri vysporiadaní pozemkov na ceste k priemyselnému parku FEROVO sa člen komisie územného rozvoja a dopravy Igor Pribula zastavil pri jednej parcele.

„Keďže sme boli oboznámení, neviem ani na základe čoho, lebo je to anonymný podnet, o závažnom trestnom čine. Ten bol spáchaný práve na tejto dotknutej parcele. Týka sa to oznámenia o spáchaní trestného činu nakladania s odpadmi, ktorý je zaradený ako trestný čin proti životnému prostrediu. Keďže je podnet na prokuratúre a predpokladám, že to bude prešetrené, nie je dobré, aby došlo k zmene vlastníckych práv,“ vyjadril sa Pribula.

Navrhol tak tento bod stiahnuť z rokovania. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti uviedol, že on sám a ani niektorí poslanci o žiadnom takomto podaní na prokuratúru nevedia. Plánujú sa s tým ešte oboznámiť.

„Tento materiál pôjde ešte raz na zastupiteľstvo, takže nič nebráni schváliť tento zámer a pracovať na týchto veciach. Ak bude potrebné, tak sa neschváli riadny predaj či výmeny, takže uvidíme, čo nám príde a ako bude treba konať,“ dodal primátor.

Návrh poslanca Pribulu na stiahnutie bodu však poslanci neprijali a tento majetkový prevod schválili podobne ako ostatné. V pléne schválili aj návrh na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku domovov sociálnych služieb pre neverejných poskytovateľov. Poslancov čaká najbližšie rokovanie presne o týždeň.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre