Tušíte, kde a za akých podmienok sa rodili naši prastarí rodičia v Košiciach?

KošiceHistoricKE

Prečítajte si viac z dejín gynekológie a pôrodníctva v našom meste.

V septembri sa už tradične po celej Európe konajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), pričom jedným z cieľov podujatia je podporovať záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo v Európe. Do tohtoročných DEKD sa rozhodla zapojiť aj Katedra histórie Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v spolupráci s HistoricKE.

Pre tých, ktorí sa v piatok (13.9.) podujatia nebudú môcť zúčastniť, prinášame v aktuálnom článku pre Košice Online malú ochutnávku z dejín budovy bývalej pôrodnice na Moyzesovej, v ktorej sa narodil nejeden Košičan či Košičanka.

Počas 19. storočia nastal v západnej Európe prudký rozvoj prírodných vied a v súvislosti s tým aj medicíny. Moderné lekárske praktiky sa postupne dostávali aj do Uhorska, vrátane Košíc. V  druhej polovici 19. storočia košickí lekári začali so špecializáciami, pričom jedným z odborov bolo pôrodníctvo.

Prvá pôrodnica ako osobitná inštitúcia vznikla v Košiciach v roku 1899, kedy ju založila tunajšia odbočka spolku Bieleho kríža pod vedením Dr. Ignácza Widdera, známeho v širokom okolí Košíc. Súčasťou ustanovizne bol aj detský domov (nálezinec) a nachádzala sa na severnom začiatku dnešnej Hlavnej ulice. Spolok Bieleho kríža (Fehér Kereszt Egylet) bol založený v Budapešti v 80. rokoch 19. storočia a kládol si za cieľ zachraňovať a chrániť opustené deti, do ich agendy však spadala aj pomoc matkám v núdzi.

Foto
Prvú pôrodnicu a detský domov v Košiciach vidíme na pravej strane / HistoricKE

Kľúčovú úlohu v dejinách ústavného pôrodníctva zohral zákon číslo XIV z roku 1876 o organizácii zdravotníctva, ktorý sprísňoval postavenie pôrodných babíc, od ktorých sa začalo vyžadovať odborné vzdelanie. Z tohoto dôvodu bol počas rokov 1905 – 1906 postavený na vtedajšej Rákóczi korüt (dnešná Moyzesova) Maďarský kráľovský ústav pre výchovu pôrodných asistentiek (Magyar királyi állami Bábakepzo intézet). Stavbu s priľahlým internátom v secesno-romantickom štýle projektovala renomovaná stavebná firma bratov Jakabovcov.

Rodina Jakabovcov bola v Košiciach dobre známa, napríklad v rokoch 1897 – 1898 sa podieľali na stavbe budovy dnešného Štátneho divadla Košice na Hlavnej ulici. Ich rodinným sídlom bol Jakabov palác na Mlynskej ulici, ktorý si postavili v roku 1899. Vzdelávanie babíc prebiehalo v dvoch päťmesačných kurzoch v maďarskom, nemeckom a dokonca aj slovenskom jazyku. Príležitostne sa uskutočňovali doškoľovacie kurzy pre lekárov a detské sestry. Ústav sa neobmedzoval iba na výučbu pôrodných babíc, rovnako sa zameriaval na pôrodníctvo a gynekologické liečenie (klinické a ambulantné). Ženy pochádzajúce z biednych sociálnych pomerov sa mohli prihlásiť na bezplatné ambulantné ošetrenie.

Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 sa názov zariadenia zmenil na Štátna pôrodnica a nemocnica pre choroby ženské, ku ktorej bol pričlenený aj Štátny ústav pre vzdelávanie a výchovu pôrodných asistentiek. Počas medzivojnového obdobia sa riaditeľom oboch ústavov stal MUDr. Otakar Frankenstein z Prahy. Po Viedenskej arbitráži a pričlenení Košíc k Maďarskému kráľovstvu sa škole aj pôrodnici vrátil maďarský názov, no ich pracovná náplň sa nezmenila.

Foto
Pohľad do areálu pôrodnice a ústavu pre vzdelávanie pôrodných asistentiek v medzivojnovom období / HistoricKE
Foto
Pohľad do areálu pôrodnice a ústavu pre vzdelávanie pôrodných asistentiek v medzivojnovom období / HistoricKE

K zmenám došlo až po roku 1945, kedy bol zrušený Ústav pre vzdelávanie pôrodných asistentiek a vznikla Gynekologicko-pôrodnícka klinika so širokou pôsobnosťou, na jednej strane ako vzdelávacia inštitúcia (výchova medikov, pôrodných asistentiek a odborných lekárov) a na strane druhej ako mestské, okresné a krajské zdravotné stredisko starostlivosti o ženu.

Areál prešiel nutným rozšírením a rekonštrukciou v 60. – 70. rokoch 20. storočia, vďaka čomu mohla vzniknúť aj II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, ktorá na Moyzesovej sídlila až do roku 2003, kedy sa presťahovala do nemocničného areálu na Rastislavovej ulici. Zanedbané zdravotnícke budovy odkúpila UPJŠ, ktorá už dlhšie hľadala vhodné priestory pre umiestnenie FF. V rokoch 2014 – 2016 prešiel komplex kompletnou rekonštrukciou, po ktorej sa sem presťahovali jednotlivé katedry. Pre viac informácií navštívte našu výstavu.

V rámci akcie s názvom Klinika doktora Frankensteina priblížime v piatok 13. septembra dejiny gynekológie a pôrodníctva v Košiciach. Súčasťou programu budú aj komentované prehliadky budovy bývalej pôrodnice na Moyzesovej ulici číslo 9. Prehliadky budú medzi 9.00 a 15.00 hod. a budú zakončené výstavou medicínskych exponátov.

Foto
Gynekologicko-pôrodnícka klinika v 70. rokoch 20. storočia / HistoricKE

Autor: HistoricKE

Komentáre