Jazykovedec Ján Sabol sa dožíva životného jubilea

KošiceSpravodajstvo

Za vrchol vedeckého diela Jána Sabola sa pokladá jeho syntetická fonologická teória.

Úctyhodných osemdesiat rokov života oslavuje jedna z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej vedy Ján Sabol, jazykovedec, literárny vedec, rešpektovaný pedagóg, medzinárodne uznávaný fonetik, fonológ, morfológ a morfonológ, odborník v oblastiach štylistiky, verzológie, semiotiky, matematickej jazykovedy, umenovedy, biblistiky a mediológie.

Ján Sabol sa narodil 25. januára 1939 v obci Sokoľ v okrese Košice-okolie. Láska k rodnej reči a jej zvukovému systému ho v roku 1956 priviedli k štúdiu na filologickej fakulte vtedajšej Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Po zmene organizácie štruktúry školstva bol v roku 1960 promovaný na novoutvorenej Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Odolal ponukám vedeckovýskumných pracovísk z Prahy i Bratislavy a rodnému východnému Slovensku ostal verný počas celej svojej bohatej vedecko-pedagogickej kariéry.

Do roku 2006 pracoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach, v rokoch 1990 až 1994 ako dekan fakulty a v rokoch 1996 až 2004 ako vedúci katedry. Od roku 2005 pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – najprv ako vedúci katedry, v rokoch 2007 – 2015 ako prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium a v súčasnosti ako emeritný profesor.

Foto
Ján Sabol sa narodil 25. januára 1939 v obci Sokoľ  / FF UPJŠ

Je autorom desiatok vedeckých prác, monografií, učebníc a učebných textov a stoviek vedeckých štúdií a odborných článkov. Za vrchol vedeckého diela Jána Sabola sa pokladá jeho syntetická fonologická teória. Získal najvyššie ocenenia od viacerých slovenských univerzít a fakúlt, Cenu predsedu NR SR (2009), Veľkú medailu svätého Gorazda (2009), Cenu primátora mesta Košice (2012). Je členom medzinárodných a domácich vedeckých orgánov a redakčných rád viacerých vedeckých časopisov.

Dôležitý je aj prínos Jána Sabola pre slovenskú mediálnu vedu. Je spoluzakladateľ oboch univerzitných mediálnych pracovísk na východe Slovenska – Katedry komunikačných a mediálnych štúdií na PU v Prešove a tiež oddelenia masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Viac o jeho živote si môžete prečítať tu.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre