Prevláda mylná predstava, že asistentom žiaka môže byť ktokoľvek, hovorí riaditeľka školy s inkluzívnym vzdelávaním v Košiciach

KošiceĽudsKE

Základná škola Drábova 3 v Košiciach získala začiatkom novembra grant 100-tisíc eur zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. O tom, kam pôjdu tieto peniaze a o inkluzívnom vzdelávaní sme sa porozprávali s riaditeľkou školy Annamáriou Kmiťovou.

Foto
Inkluzívne vzdelávanie je komplexný systém, ktorý vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie / nadacia-volkswagen.sk

O finančnú podporu 200-tisíc eur z grantového programu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sa uchádzalo viac ako štyridsať slovenských škôl. Nadácia nakoniec vybrala dve slovenské školy z Košíc a Levíc, ktoré svojimi projektmi najlepšie napĺňali hlavný cieľ programu. Podporovať komplexné inkluzívne vzdelávanie všetkých žiakov.

Každá škola tak získala finančnú podporu vo výške 100-tisíc eur, ktorá im pomôže v transformácii na komplexnú inkluzívnu školu. Podporené školy budú slúžiť aj ako príklady dobrej praxe.

„Inkluzívne vzdelávanie je komplexný systém, ktorý vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie. Systém, ktorý pozitívne formuje mikrosvet našich detí, v ktorom môžu vyrastať a vzdelávať sa spoločne všetky deti,“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka nadácie.

Foto
Základná škola Drábova 3 v Košiciach / mapio.net

Členov poroty oslovil aj projekt Základnej školy Drábova 3 v Košiciach. Nielen dôkladne splnenými podmienkami pre udelenie grantu, ale aj originalitou a výnimočnosťou, ktorú prináša do systému inkluzívneho vzdelávania.

„Z dôvodu vzrastajúceho počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením, ako aj skupiny žiakov v krízovej situácii – ako je napríklad  rozvod rodičov, strata blízkeho či nepriaznivá situácia v rodine – sa snažíme zmeniť našu školu na inkluzívnu školu, v ktorej sa bude každý žiak cítiť výnimočne, bezpečne, s pocitom prijatia a rovnosti. A taktiež sebarealizácie,“ hovorí riaditeľka školy Annamária Kmiťová.

„Pri rozhovoroch s pedagógmi zameranými na čoraz častejšie riešenie výchovno-vzdelávacích ťažkostí som vnímala, že je nevyhnutné pedagógov podporiť. A, samozrejme, týmto žiakom pomôcť promptne reagovať na ich aktuálne potreby. Grantová výzva zahŕňala všetky oblasti, ktoré sme plánovali v rámci akčného inkluzívneho plánu zrealizovať. Finančné prostriedky z grantu využijeme na zabezpečenie realizácie inkluzívnych opatrení, ako aj rozvíjanie inkluzívnej praxe,“ dodáva.

Foto
Riaditeľka školy Annamária Kmiťová (vľavo) pri imatrikulácii prváčikov / zsdrabova.sk

Čo znamená inkluzívne vzdelávanie v praxi?

Aby všetky deti, ktoré sú v škole, mali rovnaký prístup k vzdelávaniu a aby mali zabezpečené rovnaké možnosti vzdelávania. Ide o to, že takzvaným začleneným žiakom by sa mal poskytnúť asistent. Aktuálne ale asistentmi na našej škole nepokrývame taký počet žiakov, ako by sme mali. Preto sa ich snažíme kumulovať v jednotlivých triedach a ročníkoch.

Čo robia asistenti?

Asistenti pomáhajú žiakom, aby lepšie zvládli učivo, čo sa už aj odzrkadlilo v ich lepších výsledkoch u nás. Zároveň je k tomu všetkému potrebné aj materiálne vybavenie. Pretože títo žiaci potrebujú kompenzačné pomôcky. Práve z tohto projektu ich budeme môcť zabezpečiť. 

Akí sú to začlenení žiaci?

Poviem to takto. Žiaci, ktorí nemajú žiadny problém, či už poruchu učenia, alebo zdravotný problém, učivo zvládajú lepšie a nie je potrebné im učivo individuálne vysvetľovať. Zatiaľ čo žiaci, ktorí majú nejaký hendikep a sú začlenení v bežnej triede, potrebujú špeciáleho pedagogického asistenta. Aby im mohol pomôcť napríklad vysvetliť zadanie. Alebo overiť, či dané zadanie správne pochopili. 

Takýto začlenení žiaci majú na vypracovcanie aj menej úloh. Žiak, ktorý má nejaký hendikep a pomalšie pracovné tempo – a myslím tým teraz hlavne poruchy učenia ako je dyslexia, dysgrafia a podobne, má redukovaný objem učiva. Prípadne ho má upravené. 

Foto
Dnes v podstate neexistuje škola, v ktorej by neboli začlenení žiaci. Ak školy majú možnosť, uchádzajú sa o asistentov prostredníctvom projektov (Ilustračná fotografia) / zsdrabova.sk

Ako sa to riešilo doteraz?

Ono sa to dialo aj doteraz, nemalo to však efekt. Napríklad, v triede s dvadsiatimi piatimi žiakmi, z ktorých mal troch začlenených žiakov, bol jeden učiteľ. Dnes je učiteľovi nápomocný pedagogický asistent.

Takže na hodine sú spoločne obaja? Učiteľ aj asistent?

Áno. Asistent nadväzuje na to, čo na hodine robí hlavný pedagóg a usmerňuje tých žiakov, ku ktorým je pridelený. Pedagogickí asistenti majú svoj stabilný rozvrh a svojich žiakov, ktorým pomáhajú. Začlenených žiakov, ktorí majú výraznejšie problémy, môže ísť napríklad o poruchy autistického spektra a podobne, si berie špeciálny pedagóg na individuálne hodiny. Najmä na jazyky, prírodovedné predmety, matematiku.

Sú začlenení žiaci na všetkých základných školách?

Dnes v podstate neexistuje škola, v ktorej by neboli začlenení žiaci. Ak školy majú možnosť, uchádzajú sa o asistentov prostredníctvom projektu, ktorý trvá tri roky. Aj my máme týchto asistentov z tohto projektu. 

    

Foto
V škole plánujú zriadiť terapeutickú miestnosť a senzorickú miestnosť. V interiéri átria školy budú umiestnené fitnes prvky, ktoré budú využívať všetci žiaci školy (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Koľko žiakov máte na vašej škole a koľko z nich je začlenených?

Aktuálne máme 447 žiakov, 37 z toho je začlenených. 

Existuje nejaký predpis, koľko asistentov má byť na určitý počet žiakov?

Neexistuje. V správach špeciálno-pedagogického vyšetrenia sú uvedené odporúčania, kde väčšina žiakov už má odporúčanie na asistenta. Závisí to aj od toho, či už ide o začleneného žiaka, alebo žiaka, ktorý má skrze svoje problémy iba nejaké úľavy. 

Koľko je na vašej škole učiteľov a pedagogických asistentov?

Momentálne máme 37 pedagogických zamestnancov, teda tých mimoprojektových. Potom dvoch asistentov z predchádzajúceho projektu Zlepšenie inkluzúivnosti na základnej škole, ďalších dvoch asistentov máme z ministerstva školstva. Z tohto posledného projektu Wolkswagenu Naša inkluzívna škola máme dvoch asistentov. Dohromady máme šiestich asistentov.

Foto
Začleneným žiakom v inkluzívnom vzdelávaní je potrebné pomôcť promptne reagovať na ich aktuálne potreby (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Na čo využijete 100-tisíc eur, ktoré ste dostali od nadácie Wolkswagenu?

Financie máme rozdelené do niekoľkých skupín. Prvá z nich pokrýva personálne zabezpečenie. Momentálne sme už náš tím posilnili o dvoch pedagogických asistentov.

Plus budeme z týchto peňazí financovať 25-percentný pracovný úväzok logopéda, ktorý pracuje s našimi deťmi v pondelok od rána do pol štvrtej poobede. Ďalej je z toho zabezpečené materiálne vybavenie. Chystáme sa zriadiť terapeutickú miestnosť a senzorickú miestnosť. V interiéri átria školy budú umiestnené fitnes prvky, ktoré budú využívať všetci žiaci školy.

Našich pedagogických zamestnancov plánujeme z projektových peňazí aj vzdelávať. Malo by to prebiehať hlavne v jarných mesiacoch. Pozveme psychológa, ktorý nám pomôže zodpovedať rôzne otázky. Či už ohľadom začlenených žiakov, alebo aj v súvislosti s prácou žiakov v športových triedach.

A zabezpečíme aj školenia pre rodičov začlenených detí, plus školenia metodiky pre našich učiteľov. Okrem toho budeme vytvárať aj skupiny žiakov, zabezpečený bude aj takzvaný mentoring.     

Foto
Najväčším problémom je podľa riaditeľky školy fakt, že pedagogickí asistenti nie sú vôbec pripravovaní (Ilustračná fotografia)  / Flickr/Archive

Čo je to senzorická miestnosť?

Je to miestnosť vybavená prvkami, pri ktorých môže žiak relaxovať, regenerovať a oddychovať. Kde deti tiež pracujú so špeciálnym pedagógom a psychológom. V terapetutickej miestnosti budú zabezpečené všetky aktivity s naším školským psychológom.

Aký je podľa vás najväčší problém základných škôl na Slovensku v súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním?

Spomínala som to už v rozhovore so zástupcom ministerstva školstva. Za najväčší problém považujem fakt, že padagogický asistent vôbec nie je odborne pripravovaný. Dnes ho môže robiť akýkoľvek pedagóg. Z môjho pohľadu by bolo vhodné, ak by sa vytvoril nejaký odbor, či už na strednej, alebo vysokej pedagogickej škole, kde by to budúci asistenti študovali. 

Viete, vo verejnosti panuje mylná predstava, že pedagogický asistent môže byť ktokoľvek. Pretože on vlastne len nejakým spôsobom usmerňuje dieťa. Tu sme pri hľadaní pedagogických asistentov narazili na dosť veľký problém.  

Aký?

Že sa síce prihlásilo dosť veľa uchádzačov, no v podstate nebolo koho vybrať. Je to na trhu úplne nová pozícia a väčšina záujemcov na túto prácu jednoducho nie je pripravená. Túto možnosť využívajú hlavne absolventi stredných alebo vysokých pedagogických škôl, ktorí sa vo svojej aprobácii neuplatnia.

Foto
Slovensko je súčasťou Dohovoru o právach osôb so zdravotným znevýhodnením. Napriek tomu nie je inkluzívne vzdelávanie na základných školách úplne bežnou praxou (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE A LEGISLATÍVA

►Napriek tomu, že už pred 11 rokmi Slovenská republika ratifikovala Dohovor o právach osôb so zdravotným znevýhodnením a prijala tak záväzok zabezpečiť inkluzívny vzdelávací systém na všetkých úrovniach, nie je takéto vzdelávanie úplne bežnou praxou.

►Viacero školských zariadení už síce má v pláne vzdelávať všetky deti s rozmanitými potrebami bez rozdielov, potrebná podpora od štátu doteraz nebola poskytovaná či už z legislatívnych, ekonomických, alebo iných dôvodov v dostatočnej miere tak, aby pokryla všetky infraštruktúrne, technologické či personálne náklady škôl.

►To sa však môže postupne zmeniť. Vďaka kľúčovým reformám, ktoré boli prostredníctvom noviel zákonov schválené v októbri tohto roku Národnou radou SR, sa definuje pojem inkluzívne vzdelávanie a upravuje poradenský systém poskytujúci žiakom dostupnejšiu starostlivosť a odborné poradenstvo.

Komentáre